.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Jeśli sprawozdanie finansowe za 2009 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta, po jego sporządzeniu należy poddać je badaniu, następnie zatwierdzić, a potem przekazać do ogłoszenia w Monitorze Polskim B. Trzeba przy tym pamiętać o terminach, które ustawa o rachunkowości określa na zrealizowanie tych zadań.


Badanie sprawozdania finansowego

W ustawie o rachunkowości wprost nie wskazuje się ostatecznego terminu ukończenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Jednak wynika on z przepisów stanowiących o zatwierdzeniu sprawozdania. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno zostać dokonane nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, ale przed zatwierdzeniem sprawozdanie podlegające obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta musi zostać zbadane (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Stąd ostateczny termin zakończenia badania sprawozdania finansowego za 2009 r. powinien mieć miejsce przed upływem 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. przed 30 czerwca 2010 r.

Jeszcze wcześniej badanie sprawozdania zakończyć się musi w jednostkach takich jak spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, spółdzielnie. Jeśli jednostka taka podlega obowiązkowi badania, najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni powinna udostępnić wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom m.in. opinię biegłego rewidenta wraz z raportem (art. 68 ustawy o rachunkowości). W takim więc przypadku badanie sprawozdania finansowego za 2009 r. musi zakończyć się przed 15 czerwca 2010 r.

Koszty badania oraz ogłoszenia sprawozdania finansowego odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki.

W sytuacji jednostki, w której wydatki na badanie sprawozdania finansowego nie są ponoszone rokrocznie lub znacznie różnią się w poszczególnych latach, a ich wysokość ma istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki – wskazane jest utworzyć rezerwę na koszty badania sprawozdania finansowego. Rezerwa zapobiega zniekształceniu wyniku finansowego roku, którego badanie dotyczy i roku, w którym poniesiono koszty badania. Rezerwę na koszty badania sprawozdania finansowego za 2009 r. tworzy się w księgach tego roku w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych i rozlicza w 2010 r. w dacie faktycznego poniesienia kosztów badania sprawozdania (otrzymania faktury za badanie).

Gdy nie ma uzasadnienia do tworzenia rezerwy, koszty badania sprawozdania finansowego za rok 2009 jednostka zaliczy bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej w roku 2010, zapisem:
– Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Usługi obce) lub konto 55 „Koszty zarządu”,

– Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu” lub konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”.


Przykład
Założenia

1. Jednostka otrzymała w marcu 2010 r. fakturę za usługę badania sprawozdania finansowego przez uprawniony podmiot. Faktura opiewała na kwotę 12.200 zł, z czego VAT to 2.200 zł.
      
2. Jednostka nie utworzyła w księgach 2009 r. rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego.
      
3. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 i 5.


Dekretacja

1. Faktura VAT wystawiona przez podmiot dokonujący badania:    

a) wartość netto usługi 10.000 zł

– Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,    

b) VAT 2.200 zł

– Wn konto 22-2 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,    

c) łączna kwota zobowiązania 12.200 zł

– Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce: Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego).    

2. Zarachowanie wydatków poniesionych na badanie sprawozdania finansowego do kosztów działalności operacyjnej: 10.000 zł

– Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Usługi obce),    

– Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”    

oraz równolegle    

Wn konto 55 „Koszty zarządu”,    

– Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów”.

Dla celów podatku dochodowego wydatki poniesione na badanie sprawozdania finansowego zaliczane są do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami i w konsekwencji zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Dniem poniesienia kosztu będzie tu zawsze dzień ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie faktury VAT wystawionej przez podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego (utworzona rezerwa nie powoduje powstania kosztu podatkowego).

Ewidencja księgowa przedstawia się analogicznie w przypadku, gdy jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego, ale poddała je badaniu dobrowolnie. W tej sytuacji nie ma również przeszkód do ujęcia kosztów badania w kosztach uzyskania przychodów.


Zatwierdzenie sprawozdania i zdarzenia z tym związane

Jak wskazano wcześniej, zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający powinno zostać dokonane najpóźniej 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w odniesieniu do sprawozdania finansowego za 2009 r. – najpóźniej 30 czerwca 2010 r. Ponadto, o czym też była już mowa, najpóźniej na 15 dni przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom:

– rocznego sprawozdania finansowego,
      
– sprawozdania z działalności,
      
– opinii wraz z raportem – jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania.

Spółka akcyjna udostępnia też akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, może nastąpić podział lub pokrycie wyniku finansowego netto. Przy czym w jednostkach, których sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, zatwierdzenie sprawozdania musi być poprzedzone wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami (art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

W praktyce zatwierdzenie sprawozdania finansowego dokonywane jest często łącznie z podjęciem decyzji o podziale zysku (pokryciu straty) za dany rok obrotowy. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe i dokonującym podziału osiągniętego zysku netto (pokrycia straty netto), jest:

– w przedsiębiorstwie prowadzonym przez osobę fizyczną na własny rachunek – właściciel,
      
– w spółkach cywilnych, spółkach jawnych, partnerskich i komandytowych – wspólnicy,
      
 – w spółkach komandytowo-akcyjnych – walne zgromadzenie,
      
– w spółkach z o.o. – zwyczajne zgromadzenie wspólników,
      
– w spółkach akcyjnych – zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy,
      
– w spółdzielniach – walne zgromadzenie członków (przedstawicieli).

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz podział zysku (pokrycie straty) netto powinno być udokumentowane w formie pisemnej uchwały bądź postanowienia (decyzji) organu zatwierdzającego.

Do dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku netto (pokrycia straty netto) wynik finansowy za dany rok pozostaje na koncie 86 „Wynik finansowy” (jako saldo Wn lub Ma tego konta). W dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego dokonuje się przeksięgowania:

– Wn/Ma konto 86 „Wynik finansowy”,

– Ma/Wn konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”.

Pod datą uchwały (postanowienia, decyzji) o podziale zysku lub pokryciu straty dokonuje się właściwego rozliczenia konta 82.

Należy zaznaczyć, że data zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyznacza ostateczny termin, do którego możliwe było dokonywanie zmian w tym sprawozdaniu. Po jego zatwierdzeniu wszelkie korekty będą dokonywane w księgach bieżącego roku, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego następuje ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok, którego dotyczy sprawozdanie. Ostateczne zamknięcie ksiąg polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe (art. 12 ust. 5 ustawy o rachunkowości).


Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Kierownik jednostki, która ma ustawowy obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, musi złożyć to sprawozdanie do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia (art. 70 ustawy o rachunkowości). Do ogłoszenia przedkłada się:


– wprowadzenie do sprawozdania finansowego, stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy (a więc bez dodatkowych informacji i objaśnień stanowiących część informacji dodatkowej),
      
– opinię biegłego rewidenta (kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe w miejsce opinii składa do ogłoszenia informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia),
      
– odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Ogłoszenie następuje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B, a w odniesieniu do spółdzielni – w Monitorze Spółdzielczym. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia sprawozdania znaleźć można na stronie internetowej: www.cokprm.gov.pl. Sprawozdania mogą być przesłane listem poleconym na adres:

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW
ZESPÓŁ MONITORA POLSKIEGO B
02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71

W piśmie przewodnim należy podać dokładną nazwę i adres firmy (ewentualnie poprzednią nazwę i datę zmiany), adres korespondencyjny (jeżeli występuje), nazwę i adres firmy, na który należy wystawić fakturę VAT, NIP, numery REGON i PKD, telefon kontaktowy. Kompletne sprawozdanie zostanie wycenione zgodnie z zasadami kalkulacji wydawniczej (opłata za 1 stronę w 2010 r. wynosi – 753,37 zł brutto), a wycena zostanie wysłana do adresata. Po dokonaniu wpłaty, czego potwierdzeniem będzie wystawiona faktura VAT, rozpoczną się prace związane z procesem wydawniczym.

Wydatki poniesione w związku z ogłoszeniem sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B, potwierdzone fakturą VAT, zalicza się do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Ujmuje się je zapisami:
1. Dokonanie wpłaty za ogłoszenie sprawozdania finansowego:

– Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce: Monitor Polski B),

– Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

2. Zarachowanie faktury potwierdzającej dokonanie wpłaty:

a) wartość netto usługi

– Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,

b) naliczony podatek VAT

– Wn konto 22-2 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,

c) łączna kwota zobowiązania wobec usługodawcy

– Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce: Monitor Polski B).

3. Ujęcie wydatków poniesionych na ogłoszenie sprawozdania w kosztach działalności operacyjnej:

– Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Usługi obce) lub konto zespołu 5,

– Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).


Gazeta Podatkowa
nr 24 (648) z dn. 2010.03.25, strona 10
Autor: Dorota Przybyszewska
dodano: 2010-03-25 10:08Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.