.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Rzeczpospolita z 9 czerwca 2010 r. opublikowała instrukcję wypełniania formularza po zmianach wprowadzonych nowym rozporządzeniem (Pobierz rozporządzenie i formularz »)

Sekcja A

Punkt 1-5: należy wpisać podstawowe informacje na temat wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności, tj. nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc, jego adres, identyfikator gminy, NIP, forma prawna.

Punkt 6: Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu.
http://www.parp.gov.pl/files/74/87/2262.pdf

Punkt 7: tu podawana jest klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis. (zobacz więcej »)

W przypadku posiadania więcej niż jednego kodu PKD należy podać kod dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.

Część B: określa zakres informacji niezbędnych do oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy. Pomoc nie może być udzielona podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. A takim jest podmiot spełniający kryteria kwalifikujące go do objęcia nie tylko postępowaniem upadłościowym, ale również postępowaniem naprawczym.

W pkt 5 w części B wskazano pozostałe przesłanki, na podstawie których podmiot udzielający pomocy de minimis może stwierdzić występowanie trudnej sytuacji ekonomicznej. Zaznaczenie jednej lub kilku odpowiedzi twierdzących przez wnioskodawcę może skutkować uznaniem go za przedsiębiorcę będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej, co będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia pomocy de minimis w postaci uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis.

Ocena ilościowa i jakościowa kryteriów wskazanych w pkt 5 należy do podmiotu udzielającego pomocy. W pkt 5 przyjęto jako odniesienie okres trzech lat, który gwarantuje prawidłowe określenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

Wnioskodawca powinien też przedstawić sprawozdania finansowe za okres trzech lat sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W punkcie 7 Sekcji B wnioskodawca przedstawia także informację, czy należy do grupy kapitałowej.


Sekcja C

Wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis w określonych sektorach. Pomoc ta nie może być udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach takich jak: rybołówstwa i akwakultury, w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej czy w sektorze węglowym.

Jednocześnie wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego w celu przestrzegania limitu pomocy de minimis w stosunku do działalności prowadzonej w tym sektorze.


Sekcja D

W Sekcji D zobowiązano wnioskodawców do przedstawiania informacji dotyczących pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, o które we wniosku ubiega się wnioskodawca, tj. tego konkretnego wydatku ze ZFRON.

Dlatego ta część zostanie wypełniona w sytuacji, gdy przykładowo podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał już pomoc w związku z realizacją np. danej inwestycji. Tu wykazuje się jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.

W przypadku wydatków ze ZFRON co do zasady kosztem kwalifikowalnym jest koszt całego wydatku, a zatem pracodawcy prowadzący zpch nie wykazują w sekcji D nic.

W przypadku uzupełnienia tabeli dotyczącej pomocy otrzymanej w odniesieniu do kosztów, o których mowa wyżej, zobowiązano wnioskodawców do przedstawienia opisu przedsięwzięcia, na realizację którego udzielona została pomoc (pkt 1 – 8 znajdujące się pod tabelą w sekcji D).

Na końcu należy wskazać osobę upoważnioną do przedstawienia informacji, złożyć podpis z datą.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 czerwca 2010 r.Wątpliwości dotyczące wypełniania formularza są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Wrocław, Katowice, Rzeszów)
zobacz więcej »


dodano: 2010-06-10 12:47Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.