.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Osoba ubiegająca się o emeryturę lub rentę musi przedłożyć stosowne dokumenty, w oparciu o które organ rentowy ustali prawo do świadczenia oraz jego wysokość. Zaliczają się do nich m.in. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawione przez pracodawców. Obowiązkiem płatników składek natomiast jest współdziałanie z pracownikiem w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji.


Obowiązki pracodawców

Pracodawcy, podobnie jak organy administracji rządowej i samorządowej, są zobowiązani do udzielania organom rentowym pomocy i informacji w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych. Tak wynika z art. 122 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Płatnik składek zobligowany jest m.in. do wystawienia dokumentów (zaświadczeń):

– w celu udowodnienia okresów składkowych i nieskładkowych, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 pkt 1 ustawy emerytalnej – chodzi tu o okresy ubezpieczenia, a także pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
      
– potwierdzających pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pracę górniczą i na kolei,
      
– o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy emerytalnej.

UWAGA!
Listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, należy przechowywać przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego u danego płatnika składek (art. 125a ust. 4 ustawy emerytalnej).


Pomoc przy składaniu wniosku

Pracodawcy zostali również zobligowani do działań na rzecz pracowników, związanych bezpośrednio z występowaniem z wnioskami o emeryturę lub rentę, mając jednocześnie na uwadze interesy przyszłych świadczeniobiorców.

Zatem, w świetle art. 125 ustawy emerytalnej, pracodawcy zobowiązani są do:

1) współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia,

2) wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości,

3) przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika organowi rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę – przy czym nie dotyczy to ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy nie nabyli prawa do wcześniejszej emerytury, zgłaszających wnioski o emeryturę bezpośrednio w organie rentowym (art. 182 ustawy emerytalnej),

4) przygotowania, za zgodą pracownika, wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenia go organowi rentowemu na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych,

5) poinformowania bezzwłocznie, po śmierci pracownika, pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentowemu.

Dotyczy to również innych płatników składek, za wyjątkiem:

– zleceniodawców,
      
– osób fizycznych zatrudniających pracowników, nieuprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
      
– tych, którzy opłacają składkę za siebie i osoby współpracujące.

Warto jednak zaznaczyć, iż kompletowanie wniosku przez pracodawcę nie jest bezwzględnym wymogiem. Z wnioskiem o świadczenie występuje bowiem zainteresowany, który może go złożyć bezpośrednio do organu rentowego – bez pośrednictwa pracodawcy.

UWAGA!
Obowiązek wydawania zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń, w tym także do ustalenia kapitału początkowego, a także do ustalenia ich wysokości odnosi się zarówno do pracowników aktualnie zatrudnionych, jak też do byłych pracowników, gdy wystąpią z taką prośbą.


Wybrane orzecznictwo sądowe w zakresie obowiązków pracodawcy wobec swoich pracowników

„Niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązku wydania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości (art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) może być uznane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania uzasadniające odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c.”.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt III APa 67/07


„Pominięcie w zaświadczeniu o zarobkach wydanym na podstawie art. 125 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (…) premii przysługującej pracownikowi według dokumentów zawartych w jego aktach osobowych, bez podjęcia próby wyjaśnienia, czy pracownik premię tę otrzymywał oraz bez powiadomienia go o takim pominięciu, świadczy o nienależytym wykonaniu zobowiązania z winy pracodawcy (art. 471 k.c.)”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2008 r., sygn. akt I PK 245/07


„Do obowiązków pracodawcy należy pomoc pracownikowi, na jego prośbę, w kwestii przygotowania wniosku o rentę. Zatrudnionemu, który z tego tytułu z winy zakładu poniósł jakieś straty finansowe, przysługuje roszczenie o odszkodowanie, a jeżeli spowodowało to rozstrój zdrowia – o zadośćuczynienie. Konieczne jest jednak wykazanie winy pracodawcy oraz związku przyczynowego między krzywdą lub szkodą a nagannym zachowaniem pracodawcy”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2006 r., sygn. akt I PK 272/05


Podstawa prawna: ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).


Gazeta Podatkowa nr 77 (701) z dn. 2010.09.27, strona 9
Autor: Bożena Dziubadodano: 2010-09-27 10:06Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.