.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe obowiązana jest do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W księgach rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Tak stanowi zasada memoriału określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Prowadząc księgi rachunkowe należy też uwzględnić zasadę współmierności, o której mowa w art. 6 ust. 2 wymienionej ustawy. Nakazuje ona do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczać koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bieżąco. Warunek ten jest spełniony m.in., jeżeli:

1) pochodzące z ksiąg rachunkowych informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązującym jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy),

2) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie o którym mowa w pkt 1, a za rok obrotowy - nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy).

Prowadząc księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości trzeba pamiętać, że księgi te muszą umożliwiać określenie wysokości dochodu bądź straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku dochodowego za dany rok podatkowy. Wynika to z art. 9 ust. 1 ustawy o pdop oraz art. 24a ust. 1 ustawy o pdof.

W przypadku gdy ustalenie dochodu (straty) nie jest możliwe na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, dochód ten (stratę) ustala się w drodze oszacowania (art. 9 ust. 2 ustawy o pdop oraz art. 24b ust. 1 ustawy o pdof).

Dochód bilansowy określony na podstawie ksiąg rachunkowych może różnić się od dochodu (straty) według prawa podatkowego. Konieczne jest w takim przypadku przekształcenie przychodów i kosztów wykazywanych w księgach rachunkowych w przychody i koszty uzyskania przychodów uwzględniane w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym. W tym celu jednostki powinny prowadzić księgi rachunkowe ze szczegółowością umożliwiającą uzyskanie danych o przychodach niepodlegających opodatkowaniu i kosztach niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W celu przekształcenia przychodów wykazywanych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału w przychody uwzględniane w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym, należy przychody ujęte na kontach wynikowych, tj. takich kontach jak:

– 70-0 „Sprzedaż produktów”,
      
– 73-0 „Sprzedaż towarów”,
      
– 74-0 „Sprzedaż materiałów”,
      
– 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”,
      
– 75-0 „Przychody finansowe”,
      
– 77-0 „Zyski nadzwyczajne”

zmniejszyć przykładowo o przychody:

– ze źródeł niepodlegających opodatkowaniu,
      
– zwolnione z opodatkowania,
      
– które podlegają odrębnemu opodatkowaniu, np. w formie zryczałtowanej

oraz zwiększyć o przychody, które nie figurują w księgach rachunkowych (np. o wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń, przychody z nieruchomości udostępnionych bezpłatnie).

Ponadto w przychodach danego okresu sprawozdawczego należy uwzględnić odmienny moment uznawania przychodu za zrealizowany dla celów bilansowych i podatkowych.

W celu przekształcenia kosztów wykazywanych w księgach rachunkowych w koszty uzyskania przychodów należy koszty ujęte na takich kontach wynikowych jak:

– 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”,
      
– 73-1 „Wartość sprzedanych towarów”,
      
– 74-1 „Wartość sprzedanych materiałów”,
      
– 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,
      
– 75-1 „Koszty finansowe”,
      
– 77-1 „Straty nadzwyczajne”

pomniejszyć przykładowo o wydatki:

– nieuznawane za koszty uzyskania przychodów,
      
– ze źródeł zwolnionych bądź wyłączonych z opodatkowania.

Koszty bilansowe należy także skorygować (zmniejszyć lub zwiększyć) o skutki ewentualnych różnic w kwalifikowaniu kosztów do poniesionych, spowodowane odmiennym momentem ich zaliczania do danego okresu dla celów bilansowych i podatkowych. Dane dotyczące kosztów jednostki przyjmują też z kont zespołu 4 albo 5, w zależności od przyjętej metody ewidencji kosztów działalności operacyjnej.

Jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych ujmują w trakcie roku obrotowego należne zaliczki na ten podatek na koncie 87 "Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego", zapisem:

Wn konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”,

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”.

Na dzień bilansowy kwotę podatku ujętą na koncie 87 przeksięgowuje się na wynik finansowy, zapisem:

Wn konto 86 „Wynik finansowy”,

Ma konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”.

Podkreślenia wymaga, że w spółkach osobowych (cywilnych oraz prawa handlowego) i w przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne podatnikami podatku dochodowego są odpowiednio wspólnicy lub właściciel. Dlatego też w księgach rachunkowych tych jednostek w zasadzie nie ujmuje się zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli jednak zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, obciążająca wspólników lub właściciela, jest regulowana na ich polecenie z firmowego rachunku bankowego, to ewidencja tego zdarzenia będzie mogła przebiegać zapisem:

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Konta imienne wspólników/ właściciela),

Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

Przekształcenie przychodów i kosztów wykazanych w księgach rachunkowych w przychody podatkowe i koszty uzyskania tych przychodów oraz obliczenie dochodu do opodatkowania przedstawia poniższy przykład.


Przykład

Założenia

Z zestawienia obrotów i sald sporządzonego przez spółkę z o.o. na dzień 31 sierpnia 2010 r. wynikają następujące dane:

1. Przychody ujęte na kontach zespołu 7 ogółem: 6.558.800 zł,

z tego:    

a) konto 70-0 „Sprzedaż produktów” 6.510.000 zł,

b) konto 74-0 „Sprzedaż materiałów” 21.600 zł,

c) konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” 14.000 zł,

d) konto 75-0 „Przychody finansowe” 13.200 zł.

2. Koszty ogółem: 6.119.400 zł,

z tego:    

a) konto 70-1 „Koszt sprzedanych produktów” 5.250.000 zł,

b) konto 74-1 „Wartość sprzedanych materiałów” 18.000 zł,

c) konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” 32.000 zł,

d) konto 75-1 „Koszty finansowe” 8.800 zł,

e) konto 55-0 „Koszty zarządu” 810.600 zł.

3. Dochód (1 – 2): 439.400 zł.

4. Z ewidencji analitycznej prowadzonej do wszystkich kont wynikowych wynika, że:

a) przychody niestanowiące przychodów podatkowych wynoszą ogółem: 2.885 zł
(są to ujęte na koncie 75-01-09 odsetki za zwłokę, które do 31 sierpnia 2010 r. nie zostały zapłacone przez dłużników),

b) koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wyniosły ogółem: 65.450 zł,

z tego:

– amortyzacja samochodu osobowego o wartości początkowej przewyższającej równowartość 20.000 euro (konto 40-0-09): 4.000 zł,

– składki na ubezpieczenie samochodu osobowego za 2010 r. (AC), w części dotyczącej wartości samochodu osobowego przekraczającej równowartość 20.000 euro
(konto 40-5-09): 500 zł,

– wynagrodzenia należne za sierpień 2010 r. wypłacone 9 września 2010 r. osobom niebędącym pracownikami spółki z tytułu umów zlecenia (konto 40-3-09): 1.500 zł,

– nieumorzona wartość początkowa środka trwałego postawionego w stan likwidacji (konto 76-1-09): 59.450 zł.
   
5. Pozycje zwiększające koszty uzyskania przychodów "statystycznie" wyniosły ogółem: 14.200 zł (jest to odpis na ZFŚS za 2009 r., który został przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w styczniu 2010 r.).


Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za 8 miesięcy 2010 r.

1. Przychody podlegające opodatkowaniu:    

6.558.800 zł – 2.885 zł = 6.555.915 zł.

2. Koszty uzyskania przychodów:    

6.119.400 zł – 65.450 zł + 14.200 zł = 6.068.150 zł.

3. Podstawa opodatkowania (1 – 2):     487.765 zł.

4. Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych:    
(487.765 zł × 19%) = 92.675,35 zł, a w zaokrągleniu do pełnych złotych: 92.675 zł.

5. Kwota zaliczek na podatek dochodowy za 2010 r. przekazana na rachunek bankowy urzędu skarbowego w poprzednich miesiącach 2010 r.: 60.520 zł.

6. Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty za sierpień 2010 r. wynosi 32.155 zł (92.675 zł – 60.520 zł). Została ona przekazana na rachunek bankowy urzędu skarbowego 20 września 2010 r.    

Dekretacja
Księgowania
Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
      
– ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.),
      
– ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).


Gazeta Podatkowa nr 79 (703) z dn. 2010.10.04, strona 10
Autor: Ewa Kowalskadodano: 2010-10-04 08:30Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.