.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Podatnikom prowadzącym podatkowe księgi przychodów i rozchodów nowelizacja ustawy o pdof przyniosła rewolucyjne zmiany w zakresie obowiązków związanych z likwidacją działalności gospodarczej. W efekcie dokonanych przez ustawodawcę modyfikacji, na dzień likwidacji podatnik sporządza remanent oraz wykaz składników majątku. Do jakich celów służy każde z tych zestawień?


Remanent według starych i nowych zasad

Do końca 2010 r. podatnik prowadzący księgę podatkową miał obowiązek ustalania dochodu z remanentu likwidacyjnego. Dochód ten ustalał przy zastosowaniu do wartości remanentu wskaźnika procentowego, jaki wynikał z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności. Jeżeli natomiast w tym okresie dochód nie wystąpił, wskaźnik do ustalenia dochodu z remanentu wyliczało się według udziału dochodu w przychodach w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja działalności (art. 24 ust. 3 ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r.).

Obliczony we wskazany sposób dochód podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 44 ust. 4 ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r.).

Remanent na dzień likwidacji działalności różnił się nieco od sporządzanego standardowo na koniec roku podatkowego. W sporządzanym w związku z likwidacją podatnik ujmował – oprócz pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków – również rzeczowe składniki majątku związanego z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi. Ich wyceny dokonywał według cen zakupu.

Od 1 stycznia 2011 r. podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, w tym będący wspólnikiem spółki nieposiadającej osobowości prawnej, likwidując działalność nie jest zobowiązany do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego. Jest to wynikiem uchylenia art. 44 ust. 4 ustawy o pdof. Razem z tym przepisem uchylony został art. 24 ust. 3 omawianej ustawy, który wskazywał sposób ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego.

Fakt zniesienia opodatkowania remanentu sporządzanego na dzień likwidacji nie oznacza automatycznie, że podatnik nie musi robić tego spisu. Do końca 2010 r., niezależnie od obowiązku ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego, podatnik obowiązany był ustalić dochód z działalności gospodarczej za okres od początku roku podatkowego do dnia likwidacji tej działalności. W tym zakresie przepisy nie uległy zmianie. Art. 24 ust. 2 ustawy o pdof również w obecnym brzmieniu wskazuje, że podatnik prowadzący księgę podatkową oblicza dochód z działalności z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych. Ta zasada będzie miała zastosowanie również w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. Aby obliczyć dochód za okres od początku roku podatkowego do dnia likwidacji, nadal niezbędne jest sporządzenie remanentu na dzień likwidacji.


Majątek w wykazie na dzień likwidacji

Dotychczasowy obowiązek ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego ustawodawca zastąpił obowiązkiem sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

Wykaz ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:

– liczbę porządkową,
      
– określenie (nazwę) składnika majątku,
      
– datę nabycia składnika majątku,
      
– kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę tych wydatków zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
      
– wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych,
      
– wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień likwidacji (art. 24 ust. 3a ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.).

Z uwagi na to, że do końca 2010 r. dochód z remanentu likwidacyjnego podlegał opodatkowaniu, późniejsza sprzedaż składników majątku objętych tym remanentem nie jest już opodatkowana.

Obecnie podatnik nie opodatkowuje remanentu likwidacyjnego. Nie oznacza to jednak, że od składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej (w tym również na dzień likwidacji spółki) nigdy nie zapłaci podatku. Ustawodawca odroczył jedynie moment opodatkowania do dnia ich odpłatnego zbycia.

Właśnie po to, aby wiedzieć co ewentualnie musi opodatkować dokonując sprzedaży polikwidacyjnej, podatnik sporządza wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

Dochodem z odpłatnego zbycia tych składników jest obecnie różnica między uzyskanym przychodem a wydatkami na ich nabycie, niezaliczonymi do kosztów podatkowych w jakiejkolwiek formie (art. 24 ust. 3b i 3d).


Od 1 stycznia 2011 r. nie ustala się dochodu z remanentu likwidacyjnego.


Przychód ten nie powstanie jednak, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce likwidacja działalności prowadzonej samodzielnie lub likwidacja spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej (art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o pdof).

Przychód podatkowy nie powstanie także, gdy podatnik dokona nieodpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji. Jeżeli przekaże je np. w formie darowizny, wówczas podatku dochodowego nie zapłaci.

Ponadto w zakresie dotyczącym likwidacji spółki niebędącej osobą prawną przyjęto, że otrzymanie w takiej sytuacji środków pieniężnych przez jej wspólnika jest zdarzeniem neutralnym podatkowo.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)


Gazeta Podatkowa nr 20 (748) z dn. 2011.03.10, strona 5
Autor: Agata Cieśladodano: 2011-03-10 07:40Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.