.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Jak odliczać i obniżać należną składkę zdrowotną do ZUS

Rzeczpospolita (2011-04-15), autor: Izabela Nowacka, oprac.: MG

Fiskus czasem nic nie dostanie, bo należność dla niego z tytułu przychodu pracownika zostanie zmniejszona do wysokości daniny na NFZ. I tylko ta kwota zostanie wpłacona – czytamy w Rzeczpospolitej.

Kto ma tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, ten płaci składkę zdrowotną, ale może liczyć na przynajmniej częściowe odliczenie wydatku od podatku dochodowego. W pewnych sytuacjach można ją nawet obniżyć i wpłacić do ZUS mniej.

Zgodnie z przepisami ustawy zdrowotnej, obowiązkowo składkę zdrowotną płacą nie tylko pracownicy, ale także zleceniobiorcy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rad nadzorczych czy przedsiębiorcy z tytułu prowadzonego biznesu. Obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy wymiaru. Jest miesięczna i niepodzielna, co oznacza, że nawet w przypadku podlegania ubezpieczeniu tylko przez część miesiąca trzeba zapłacić pełną należność. Każdy sam finansuje w całości swoją składkę, choć niektórym osobom funduje je budżet państwa, np. przebywającym na urlopach wychowawczych czy rolnikom. W przypadku osób rozliczanych przez płatnika, to on dokonuje potrącenia składki z wynagrodzenia zatrudnionego.

Składka zdrowotna jest wpłacana do ZUS według obowiązującej stopy procentowej. Natomiast podatku nie można obniżyć o więcej niż 7,75 proc. podstawy wymiaru składki. Pozostała część w wysokości 1,25 proc. obciąża dochód ubezpieczonego i nie ma żadnej możliwości wrzucenia jej w koszty uzyskania przychodów czy zastosowania innych ulg.

W przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek, płatnik (pracodawca, zleceniodawca czy nakładca) obniża ją do kwoty zaliczki. Od podatku nie można odliczyć części składki zdrowotnej, która została naliczona od przychodu zwolnionego z opodatkowania.

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej osoby zatrudnionej na etacie, stanowi ten sam przychód, od którego wymierzane są składki społeczne, tj. przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Chodzi o wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Składki naliczamy od przychodów nie podlegających zwolnieniu.

Osoby zatrudnione na umowę - zlecenie czy agencyjną mają też tytuł do przymusowego ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku osób świadczących pracę na podstawie zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne również stanowi przychód w rozumieniu podatkowym (pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę), jeżeli w umowie określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Gdy w kontrakcie inaczej zapisano wysokość wynagrodzenia lub go nie określono, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorcy oblicza się od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli zleceniobiorca nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, a nie przystąpił do ubezpieczeń dobrowolnie, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wówczas tożsama z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Czasami nasuwają się wątpliwości, jak naliczać składkę zdrowotną i czy ją obniżać do wysokości zaliczki, w sytuacji, gdy pracownik wykonuje na rzecz swojego pracodawcy umowę - zlecenie. Otóż nie należy sumować przychodów z umów o pracę i zleceń w celu naliczenia jednolitej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przychody uzyskiwane ze zlecenia zawartego z własnym pracodawcą są traktowane jako przychody ze stosunku pracy wyłącznie do celów ubezpieczeniowych. Natomiast według przepisów podatkowych przychody ze stosunku pracy i z zawartej z własnym pracodawcą umowy - zlecenia należą do różnych źródeł przychodów i płatnik rozlicza je odrębnie, tzn. ustala zaliczkę na podatek dochodowy osobno od dochodów z każdej umowy.

Od 1 stycznia 2011 r. w ustawie zdrowotnej jest zapis, że obniżanie składki do 0 zł nie ma zastosowania do niektórych przychodów, od których na mocy ustawy o PIT pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy.
Brak takiego przepisu do 31 grudnia 2010 r. nasuwał wątpliwości, czy wobec nie obliczania zaliczki na podatek dochodowy przez płatników nie powinna być także odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne. I chociaż większość płatników jednak składkę wpłacała, to konieczne było uregulowanie tego stanu. Chodzi tu o przychody z tytułu wykonywania pracy na podstawie drobnego zlecenia oraz przychody z racji pełnienia funkcji członków rad nadzorczych. Z tych tytułów, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą nie będącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, pobiera się podatek zryczałtowany w wysokości 18 proc. przychodu, bez potrącania kosztów uzyskania przychodów i bez odliczania składek społecznych i zdrowotnej. To samo dotyczy członków rad nadzorczych, którzy otrzymują przychód do 200 zł i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 kwietnia 2011 r.

dodano: 2011-04-15 13:55Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.