.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Wielu pracowników z długoletnim stażem może spodziewać się nagrody za okrągły, zakładowy jubileusz. Taka nagroda występuje w licznych zakładach pracy, praktycznie niemożliwe jest jednak porównanie warunków jej przyznawania. Warunki te zależą bowiem od obowiązujących danego pracodawcę przepisów rangi ustawowej lub zakładowej, a nawet od postanowień indywidualnej umowy o pracę.


Nagroda jubileuszowa zgodnie z zarządzeniem

Prawo do nagrody jubileuszowej, jej wysokość oraz warunki wypłaty regulują przepisy odrębne (np. ustawa o pracownikach samorządowych), wewnątrzzakładowe (m.in. układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania) lub umowa o pracę. W zakresie nieuregulowanym w tych przepisach lub w umowie o pracę, do nagród jubileuszowych stosuje się zarządzenie w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania. Generalnie wskazany akt prawny jest już nieobowiązujący, jednak zachowuje moc w odniesieniu do pracowników, których nie obejmują przepisy samodzielnie określające nabywanie prawa do jubileuszówki i zasady jej wypłaty.

Podstawowym warunkiem przyznania nagrody jubileuszowej jest osiągnięcie przez pracownika wymaganego przez odpowiednie przepisy okresu zatrudnienia. Zgodnie z zarządzeniem, do stażu jubileuszowego zaliczane są przede wszystkim okresy faktycznej pracy, a ponadto inne okresy wskazane w treści tego aktu prawnego. Należy też pamiętać o regulacjach odrębnych nakazujących wliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, różne wymienione w nich okresy zaliczalne. Na takiej zasadzie w stażu, od którego zależy prawo i wysokość nagrody jubileuszowej, uwzględnia się np. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy stypendium z tytułu odbywania stażu z urzędu pracy. Popularnym okresem zaliczalnym jest też okres urlopu wychowawczego, przyjmowany do okresu zatrudnienia w dniu jego zakończenia (art. 1865 K.p.). W odniesieniu do zatrudnienia równoległego zarządzenie przewiduje, że do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony (§ 3 zarządzenia).


Pracodawca nieobjęty przepisami odrębnymi (sfera pozabudżetowa) ma prawo do samodzielnego i kompleksowego uregulowania prawa do nagrody jubileuszowej i zasad jej wypłaty.


Przepisy zakładowe (lub ewentualnie umowa o pracę) mogą samodzielnie ustalać warunki przyznawania nagrody jubileuszowej oraz jej wysokość lub odsyłać w tym zakresie do ogólnych przepisów prawa pracy. W razie odesłania do ogólnych unormowań, pracodawcy niepodlegający regulacjom odrębnym posiłkują się właśnie zarządzeniem w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody.


Dla budżetówki na ustawowych zasadach

Zatrudnienie w sferze budżetowej cechuje się ścisłym jego podporządkowaniem przepisom odrębnym (np. dotyczącym nauczycieli, urzędników) i aktom wykonawczym wydanym na ich podstawie. Pracodawca budżetowy nie ma zbyt dużej swobody, jeżeli chodzi o ukształtowanie warunków pracy i płacy pracowników. W znacznej mierze „wyręczają go” w tym przepisy rangi ustawy czy rozporządzenia. Taka sytuacja zachodzi m.in. w odniesieniu do nagrody jubileuszowej, do której prawo przyznawane jest w tej sferze na podstawie ustawy, a warunki jej wypłaty konkretyzowane są w odpowiednich rozporządzeniach.

W przypadku pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej) do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz jej wysokość, zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz tzw. okresy zaliczalne, uwzględniane w stażu pracowniczym na mocy przepisów odrębnych. Ponadto stosowana jest zasada, w myśl której w przypadku równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do stażu uprawniającego do nagrody zalicza się tylko jeden z tych okresów.


Gdy zabraknie stażu do nagrody jubileuszowej

Okolicznością warunkującą nabycie prawa do nagrody jubileuszowej jest osiągnięcie przez pracownika określonego stażu pracy. Czasami jednak pracownik zostaje zwolniony przez pracodawcę zanim osiągnie wymagany okres zatrudnienia. W takim przypadku prawo do nagrody w pierwszej kolejności zależy od treści przepisów zakładowych lub odrębnych obowiązujących w danym zakładzie pracy (ewentualnie od zapisów umowy o pracę). W sferze budżetowej przepisy odrębne stosują na ogół zasadę, którą zawiera § 9 zarządzenia. Przewiduje on, że w razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo na rentę inwalidzką I lub II grupy z innych przyczyn, pracownikowi może być przyznana nagroda jubileuszowa. Nastąpi to pod warunkiem, że do nabycia prawa do nagrody zabraknie mu mniej niż 12 miesięcy. W takim wypadku nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Jeżeli więc pracownikowi zabraknie roku lub dłuższego okresu czasu do uzyskania jubileuszówki, to nie otrzyma on tego świadczenia, nawet jeżeli byłoby związane z długoletnim (np. z tytułu 40 lat pracy) jubileuszem. Jeśli zwolnienie przed uzyskaniem wymaganego stażu jubileuszowego nastąpi z innych powodów niż wskazane w zarządzeniu, wówczas nagroda też nie będzie się należała, chyba że korzystniejsze zasady w tym zakresie zostały przewidziane w regulacjach zakładowych.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.12.1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Mon. Pol. nr 44, poz. 358)


Gazeta Podatkowa nr 42 (770) z dn. 2011.05.26, strona 7
Autor: Agata Barczewska


dodano: 2011-05-26 08:24Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.