.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Wszystko o świadczeniach urlopowych

GAZETA PODATKOWA (2011-06-02), autor: Agata Cieśla, Ewa Madejek, Dorota Wyderska
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Prawem pracownika jest skorzystanie co roku z płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. W niektórych zakładach na czas takiego wypoczynku wypłacane jest świadczenie urlopowe. Takie finansowe wsparcie od pracodawcy pozwala na zorganizowanie dowolnej formy odpoczynku: wczasów, wycieczek czy rajdów. Ograniczona jest jedynie wysokość wypłacanego świadczenia urlopowego.


Kto może wypłacać świadczenie urlopowe?


Nie każdy pracodawca jest uprawniony do wypłaty na rzecz swoich pracowników świadczenia urlopowego. Kryterium, które ogranicza krąg mogących prowadzić działalność socjalną poprzez takie wypłaty, jest stan zatrudnienia w danym zakładzie. Możliwość wyboru formy pomocy socjalnej dla pracowników mają pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Mogą oni tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe. Regulacje takie wynikają z art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS.

Wypłata świadczenia urlopowego nie jest obowiązkowa, pracodawca może bowiem z niego zrezygnować (z wyjątkiem szkół podlegających Karcie Nauczyciela), na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS. W tym celu pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informację o niewypłacaniu świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego (do 31 stycznia tego roku), w sposób przyjęty w zakładzie.

Natomiast pracodawcy objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawierają w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy, wymienione postanowienia zamieszcza w regulaminie wynagradzania. Gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, wymagane jest uzgodnienie postanowień regulaminu z pracownikiem reprezentującym interesy załogi.


Uprawnieni do świadczenia

Kwota wypłacanego pracownikom świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Ponadto w przypadku pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach oraz wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy. Natomiast kwota świadczenia urlopowego dla pracownika młodocianego równa jest wysokości odpisu podstawowego naliczonego w zależności od roku nauki.


Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.


Do wspomnianego powyżej okresu zalicza się następujące po sobie dni, w tym także dni wolne przypadające np. na weekend, dni świąteczne oraz dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy pracownika. Najczęściej liczba dni faktycznie wykorzystanego urlopu w 14 kolejnych dniach wypoczynku jest niższa. Nie wpływa to na wypłatę świadczenia, gdyż istotne jest, aby wypoczynek obejmował okres 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wypłaty świadczenia urlopowego pracodawca powinien dokonać nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Jeżeli został on udzielony na okres uprawniający do tego świadczenia, pracownik ma prawo domagać się jego wypłaty. Świadczenie urlopowe, w przeciwieństwie do dopłat z Funduszu, ma bowiem charakter roszczeniowy. Pracodawca nie tworzy regulaminu wypłat tego świadczenia i nie stosuje w tym przypadku kryterium dochodowego, jak też nie uzależnia jego wypłaty od sytuacji rodzinnej pracownika. Należy zaznaczyć, że nie jest to świadczenie wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pomimo że zostało uregulowane w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W powołanej ustawie uregulowano maksymalną wysokość świadczenia urlopowego, poprzez użycie sformułowania, że „nie może ono przekroczyć wysokości odpisu podstawowego”. Daje to pracodawcom możliwość ustalenia wysokości omawianego świadczenia w wysokości równej lub niższej niż odpis podstawowy właściwy dla danego rodzaju zatrudnienia. W 2011 r. odpis podstawowy jest naliczany w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia za drugie półrocze 2010 r. (2.917,14 zł), gdyż była ona wyższa od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. Jeżeli zatem pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe w kwocie odpowiadającej wysokości odpisu podstawowego, to dla zatrudnionych w różnych wymiarach czasu pracy przysługuje ono w wysokości wskazanej w tabeli obok.


U pracownika – przychód opodatkowany…


Pośród przychodów ze stosunku pracy ustawodawca w art. 12 ust. 1 ustawy o pdof wymienił m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne. Do tej kategorii przychodów należy zatem wypłacone pracownikowi świadczenie urlopowe i to bez względu na źródło jego finansowania. W przypadku tego świadczenia nie ma bowiem zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof.

Przywołany przepis wskazuje, że wolna od podatku do kwoty 380 zł w skali roku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, m.in. świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków tego funduszu. Z kolei działalność socjalna w rozumieniu przywołanych uregulowań to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS).

Pomimo że świadczenia urlopowe zostały uregulowane przepisami o ZFŚS, nie mieszczą się w przywołanym powyżej pojęciu działalności socjalnej. Poza tym Fundusz nie stanowi źródła ich finansowania. Jak widać nie spełniają one kryteriów do zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67, ani też w żadnym innym przepisie ustawy o pdof. Z tego względu wartość wypłaconego świadczenia urlopowego pracodawca powinien doliczyć, w miesiącu jego wypłaty, do pozostałych składników wynagrodzenia pracownika i od ich sumy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.


…u pracodawcy – nie zawsze koszt podatkowy

Generalnie wydatki ponoszone przez pracodawcę na działalność socjalną objętą przepisami ustawy o ZFŚS nie stanowią kosztów podatkowych. Ustawodawca stworzył jednak możliwość zaliczenia do kosztów, w określonych okolicznościach, wypłaconych pracownikom świadczeń urlopowych. Kosztem podatkowym są bowiem omawiane świadczenia wypłacone zgodnie z przepisami o ZFŚS (art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdop).

Świadczeniem urlopowym wypłaconym zgodnie z przepisami o ZFŚS jest świadczenie:

– wypłacone przez pracodawcę, który ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników (na 1 stycznia – mniejszą niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty) nie tworzy Funduszu,
     
– ustalone w wysokości określonej przepisami ustawy o ZFŚS,
     
– wypłacone pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wyłącznie w przypadku, gdy świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawcę spełnia wskazane kryteria, może on jego wartość zaliczyć do kosztów podatkowych.

Natomiast omawiane świadczenie nie będzie kosztem podatkowym u pracodawcy pozabudżetowego zatrudniającego co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), który rezygnuje z tworzenia Funduszu zgodnie z art. 4 ustawy o ZFŚS i wypłaca świadczenie urlopowe. Świadczenia dokonanego na takich warunkach nie można uznać za świadczenie urlopowe w rozumieniu przepisów o ZFŚS. Uregulowania te nie przewidują bowiem możliwości jego wypłaty przez takiego pracodawcę. Dla niego wydatki poniesione na wypłatę przedmiotowych świadczeń nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.


Zwolnienie ze składek tylko w określonych granicach

Świadczenia urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS, nie podlegają oskładkowaniu. Zwolnienie ze składek funkcjonuje jednak tylko do pewnej wysokości. Nie stanowią one bowiem podstawy wymiaru składek ZUS do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie. Wynika to z § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Oskładkowaniu nie podlega więc świadczenie urlopowe, które zostało wypłacone pracownikowi w wysokości ustalonej odpowiednio do:

– rodzaju zatrudnienia oraz
     
– wymiaru jego czasu pracy.

W 2011 r. nie podlegają składkom ZUS świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom do kwot podanych w tabeli.

Jeżeli pracodawca wypłaci pracownikowi świadczenie urlopowe w kwocie wyższej, to wówczas od nadwyżki ponad kwotę określonego pułapu powinien naliczyć składki ubezpieczeniowe (przykład 1).


Świadczenie w kilku firmach


Zdarza się, że pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy np. w dwóch firmach, otrzymuje świadczenie urlopowe z każdej z nich. Czy w przypadku gdy suma otrzymanych przez niego świadczeń przekracza kwotę odpisu podstawowego, obaj pracodawcy powinni naliczyć za niego składki ZUS? Otóż dla zwolnienia z oskładkowania w takiej sytuacji nie ma znaczenia czy dany pracownik otrzymuje świadczenie urlopowe z jednego zakładu pracy, czy z dwóch. W kwestii wyłączenia z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych ważne jest, aby wysokość wypłaconego świadczenia nie przekroczyła – w danym zakładzie – kwoty odpisu podstawowego (przykład 2).
Gazeta Podatkowa nr 44 (772) z dn. 2011.06.02, strona 12
Autor: Agata Cieśla, Ewa Madejek, Dorota Wyderska


dodano: 2011-06-05 18:06Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.