.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Płatnik składek wypłacający zatrudnianym u siebie osobom świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma obowiązek prowadzenia rejestru tych wypłat.
Sposobem dokumentowania dokonanej wypłaty jest założenie karty zasiłkowej.

Ewidencja wypłat zasiłków

Każdy pracodawca, który wypłaca swoim pracownikom zasiłki chorobowe powinien prowadzić ewidencję realizacji tego typu czynności. Wypłata zasiłków powinna być ewidencjonowana w karcie zasiłkowej, co wynika z § 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków…, zwanego dalej rozporządzeniem.

Przypomnijmy, że prawo do zasiłków określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Przepisy § 24 rozporządzenia dopuszczają dwie możliwości dokonywania wypłat zasiłków. Następuje to na podstawie:

-
listy wypłat wynagrodzeń lub

- listy płatniczej zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, sporządzonej na druku ZUS Z-19.

Karta zasiłkowa

Niezależnie od preferowanej w danym zakładzie pracy metody dokonywania wypłat, zrealizowane zasiłki muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w karcie zasiłkowej. Dokument ten jest ściśle określonym formularzem (druk ZUS Z-17), którego wzór stanowi jeden z załączników do rozporządzenia.

Karta zasiłkowa zawiera indywidualny wykaz świadczeń chorobowych, z których korzysta ubezpieczony.
Należy ją zatem założyć i prowadzić odrębnie dla każdej osoby, której płatnik świadczenia te wypłaca. W pierwszej części powinny być naniesione:

-
dane identyfikacyjne ubezpieczonego, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich - seria i nr dowodu osobistego lub paszportu,

- data ustania poprzedniego ubezpieczenia chorobowego,

- data aktualnego zatrudnienia (objęcia ubezpieczeniem) oraz zwolnienia (wyłączenia z tego ubezpieczenia).

Jest tam również wydzielone miejsce na ewentualne uwagi płatnika. Osoba zakładająca dokument (lub inna upoważniona osoba) winna opatrzyć wpis podpisem i datą sporządzenia.

Oprócz wpisania tych danych, niezmiernie ważna w karcie zasiłkowej jest prawidłowa ewidencja wypłat poszczególnych świadczeń chorobowych. Służy do tego celu specjalnie skonstruowana tabela, gdzie w odpowiednich jej kolumnach powinny się znaleźć:

-
numer listy wypłat, data i numer pozycji w tej liście,

- okresy niezdolności do pracy,

- kwota dziennego zasiłku i zasiłku (brutto),

- przypis podatku i kwota potrąconej zaliczki na podatek,

- zasiłek netto.

Kolejne kolumny służą zamieszczaniu informacji dotyczących rodzaju i procentu zasiłku, kodu literowego zamieszczonego w zwolnieniu lekarskim, wynagrodzenia lub przychodu przyjętego do obliczenia zasiłku.

Ostatnia kolumna pozwala na zliczanie liczby dni, za które wypłacono świadczenie chorobowe. Błędem byłoby łączenie tutaj okresów pobierania przez pracownika różnych świadczeń chorobowych.

Różny jest bowiem limit dni przysługujący na wypłatę poszczególnych świadczeń. Przykładowo okres pobierania wynagrodzenia chorobowego trwa 33 lub 14 dni, zasiłku opiekuńczego - 60 bądź 14 dni, natomiast podstawowy okres zasiłkowy to 182 dni. Dlatego też osoba odpowiedzialna w firmie za prowadzenie kart zasiłkowych powinna zliczać wyszczególnione w nich okresy pobierania każdego rodzaju zasiłku odrębnie.

Ewidencja wypłat zasiłków może być prowadzona w postaci zapisu elektronicznego.

Warto dodać, że w karcie zasiłkowej powinny znaleźć się także zapisy dotyczące wyrównań wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, jak i zasiłków, ze wskazaniem okresów i kwot, o ile tego rodzaju wypłaty miały w zakładzie miejsce.

Ewidencja w komputerze

Zakładowa dokumentacja dotycząca wypłat zasiłków niekoniecznie musi występować w formie papierowej.

Możliwe jest opracowanie przez płatnika składek w komputerze własnego wzoru takiego wykazu, jednak musi on zawierać wszystkie informacje, jakie wynikają z oryginalnego druku ZUS Z-17.

Korzystanie z elektronicznej metody ewidencjonowania wypłat zasiłków wymaga sporządzania co jakiś czas wydruków tych zestawień. Można to robić na koniec każdego roku kalendarzowego, a w przypadku ustania ubezpieczenia danej osoby - po ostatniej wypłacie przysługującego jej świadczenia chorobowego. W praktyce może się również zdarzyć, że konieczny będzie dodatkowy wydruk elektronicznych dokumentów zasiłkowych. Będzie to mogło mieć miejsce np. wówczas, gdy podczas kontroli z ZUS płatnik zostanie wezwany do okazania stosownych dokumentów.

Korzyści z prowadzenia kart zasiłkowych

Zdarza się, że pracodawcy - choć powinni - nie prowadzą dokumentacji zasiłkowej w ogóle lub robią to nieprawidłowo. Tymczasem prowadzone we właściwy sposób wpisy w karcie pozwalają np. ustalić czy ubezpieczonego obowiązuje okres wyczekiwania na zasiłek. Umożliwiają także m.in. dokładne sumowanie poszczególnych okresów niezdolności do pracy zaliczanych do tego samego okresu zasiłkowego, wyznaczenie 182. lub 270. dnia niezdolności do pracy, a wraz z nim daty wyczerpania okresu zasiłkowego, lub ustalenie długości pobierania zasiłku opiekuńczego. Z karty bez problemu można odczytać okres, z którego wynagrodzenie zostało przyjęte do obliczeń, a także podstawę wymiaru wypłacanego świadczenia.

Także dla małej firmy

Firma, która zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób, wypłatę zasiłków przekazuje do ZUS. Nie musi więc zakładać ani prowadzić kart zasiłkowych dla swoich pracowników. Jest jednak zobowiązana wypłacić choremu pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Powstaje wówczas dylemat, w jaki sposób ewidencjonować okresy pobierania takiego wynagrodzenia. Aby ułatwić sobie to zadanie, płatnik składek może z powodzeniem skorzystać z istniejącego już formularza ZUS Z-17.
Dla wynagrodzenia chorobowego przeznaczono tam rubryki 4-6 i 13-16.

W karcie można również rejestrować wszystkie dostarczane przez pracownika zwolnienia lekarskie, monitorując w ten sposób przebieg jego niezdolności do pracy oraz przyczyny powodujące nieobecność w pracy (np. choroba lub opieka).

Informacje te przydają się później przy wystawianiu świadectwa pracy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 65, poz. 742 ze zm.)


Gazeta Podatkowa nr 63 (791) z dn. 2011.08.08, strona 9
Dział: Emerytury, renty, zasiłki
Autor: Anna Minierska


 

dodano: 2011-08-08 10:27Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.