.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mają możliwość skorzystania z różnego rodzaju wsparcia w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jedną z form pomocy jest dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Z początkiem 2012 r. rozpocznie się trzyetapowy proces zmiany stawek.

Podmioty uprawnione do dofinansowania

O tę formę wsparcia ubiegać się mogą pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej oraz pracodawcy z otwartego rynku pracy, którzy zatrudniają:

-
co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,

- w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcom zatrudniającym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników i nieosiągającym wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (czyli tym, którzy zobowiązani są do wnoszenia wpłat na PFRON).

Warto zaznaczyć, że jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 zł, wówczas Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. Decyzja taka podlega wykonaniu z dniem jej wydania. W sytuacji kiedy pracodawca nie spłaci przedmiotowej zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, to Prezes wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.

Ponadto pomoc ze środków PFRON nie zostanie udzielona ani wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:

-
znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,

- na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

- jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie u niego pracowników niepełnosprawnych.

Którzy pracownicy objęci są dofinansowaniem?

Dofinansowanie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych zgodnie z przepisami art. 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz na niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej w ZPChr, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chodzi tutaj o osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, których wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:

-
najniższego wynagrodzenia - w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,

- połowy najniższego wynagrodzenia - w stosunku do pozostałych wykonawców.

Natomiast pracownikiem, w myśl regulacji K.p., jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Oznacza to, że dofinansowanie nie przysługuje na osoby, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jako niepełnosprawny traktowana jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do tych niepełnosprawnych, którzy zostali ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Efekt zachęty

Jeżeli przyznawane dofinansowanie stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE, wówczas konieczne jest wykazanie efektu zachęty. Polega to na wykazaniu wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Wzrost ten ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy. Jest to tzw. metoda ilościowa.

Pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje także dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego, mimo niewykazania wzrostu zatrudnienia, o którym mowa powyżej, jeżeli:

1) pracownik ten został zatrudniony w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem:

-
z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (tj. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych),

- za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,

- na mocy porozumienia stron,

- wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,

- z upływem czasu, na który została zawarta,

- z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta;

2) miejsce pracy tego pracownika powstało w wyniku:

-
wygaśnięcia umowy o pracę,

- zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

Jest to tzw. metoda jakościowa.

Efekt zachęty bada się w odniesieniu do każdego zatrudnionego niepełnosprawnego. Zgodnie z pismem Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 2 lipca 2010 r. (nr BON-I-52311-240-2-LK/2010) pracodawca, który przed dniem 1 stycznia 2009 r. zatrudniał osobę będącą osobą w pełni sprawną i nadal zatrudniał ją, gdy po tej dacie stała się osobą niepełnosprawną, nie spełnia warunków, by uznać takiego pracownika za zatrudnionego w warunkach efektu zachęty. Z analogiczną sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy pracownik został zatrudniony po 1 stycznia 2009 r. jako osoba pełnosprawna i następnie stał się niepełnosprawny.

Na stronie PFRON przeczytać można, że: "(…) Efekt zachęty należy zbadać na każdego pracownika zatrudnionego jako osobę niepełnosprawną (bez względu na datę zatrudnienia pracownika), z wyłączeniem osób zatrudnionych jako niepełnosprawne przed 1 stycznia 2009 r., w przypadku których zachodzą przesłanki wyłączające obowiązek ustalenia efektu zachęty. (…). Dlatego, gdy na takiego pracownika uzyskano pomoc na zatrudnienie, w tym pomoc ze środków PFRON, o której mowa w art. 25, 25a, 26a, 26f ustawy o rehabilitacji (…), to nie ma potrzeby ustalania efektu zachęty (wynika to z motywu nr 30 rozporządzenia KE i wspomnianej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.).

Efekt zachęty ustala się jednokrotnie w związku z okresem zatrudnienia pracownika (w tym przejścia go na podstawie art. 231 K.p.) do czasu ustania zatrudnienia lub zmiany statusu pracownika.

Efektu zachęty na pracownika niepełnosprawnego nie wykazują pracodawcy, dla których dofinansowanie do wynagrodzeń nie stanowi pomocy publicznej. (…)"

Dofinansowanie nie przysługuje na pracowników z ustalonym prawem do emerytury, którzy posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Stawki dofinansowania

Obecnie, tj. do końca 2011 r. pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej przysługuje miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w kwocie wynoszącej:

-
160% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

- 140% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

- 60% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty te ulegają zwiększeniu o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz w przypadku osób niewidomych.

Pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy dofinansowanie przysługuje w wysokości 70% bądź na poziomie 90% - w przypadku osób ze schorzeniem specjalnym.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. rozpocznie się proces stopniowego zmniejszania poziomu dofinansowania w odniesieniu do pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Natomiast w odniesieniu do pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności będzie następował wzrost dofinansowania. Będzie to pierwszy etap. Etap drugi ma mieć miejsce od 1 lipca 2012 r. Z kolei trzeci i zarazem ostatni od 1 stycznia 2013 r. Od tej daty ma także nastąpić zrównanie poziomu dofinansowania dla pracodawców z otwartego rynku pracy z poziomem przysługującym prowadzącym ZPChr.

Należy pamiętać, że kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - 75% tych kosztów.
Ponadto dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. W związku z tym jeśli całość wynagrodzenia będzie finansowana ze środków publicznych, wówczas dofinansowanie nie będzie przysługiwało.

tabela13122011.gif

* do wyliczeń zastosowano minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r., czyli 1.276 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 226, poz. 1475)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.01.2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. nr 8, poz. 43 ze zm.)


Gazeta Podatkowa nr 99 (827) z dn. 2011.12.12, strona 13
Dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Kinga Romas

 

dodano: 2011-12-12 19:00Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.