.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Pomoc de minimis to również zwolnienia podatkowe...

Info Baza sp. z o.o. (2007-06-26), autor: Olga Gajda

Spółka z o.o. skorzystała z dotacji na zakup maszyn i narzędzi do produkcji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach sektorowego programu operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw". Dofinansowanie zapewniliśmy sobie z działania 2.3 oraz z działania 2.1 na wdrożenie systemu HACCP. Czy taką pomoc zaliczamy do de minimis

Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje" pomoc miała charakter inwestycyjny (udzielana była na podstawie rozporządzenia 70/2001) i nie zaliczała się do de rninimis. Taki rodzaj pomocy pojawił się natomiast dla niektórych firm w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo". Dofinansowanie było wypłacane na podstawie przepisów:

rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania artykułów 87 i 88 traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie do udzielania pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz WE L10 z 13.01.2001), rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 69/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie do pomocy w ramach zasady de ininimis (DzUrz WE L10 z 13.01.2001 r). Wsparcie o charakterze de minimis było udzielane jedynie mikro-przedsiębiorcom wykonującym działalność z wykorzystaniem nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie uzyskali więcej niż 100 tys. euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU z 2004 r. nr 123, poz. 1291).

Jeżeli więc firma czytelnika zalicza się do wskazanych, to rzeczywiście korzystała z pomocy de minimis. W przeciwnym razie była to pomoc horyzontalna przyznana na doradztwo na podstawie rozporządzenia Komisji nr 70/2001.

WSZYSTKIE FIRMY SUMUJĄ TAK SAMO

W jaki sposób sumuje się uzyskaną pomoc de minimis. Jaki obowiązuje wzór dla firm małych I średnich Nadmieniam, że spółka, którą reprezentuję, jest zakładem pracy chronionej.

Każda spółka, duża, średnia, mała czy mikro, w tym zakłady pracy chronionej, sumuje pomoc w ten sam sposób. Kwotę uzyskanej pomocy de minimis sumuj e na podstawie uzyskanych zaświadczeń. Co ważne, obowiązek wydawania takich zaświadczeń spoczywał i nadal tak jest na instytucji udzielającej pomocy de minimis. Różnice w sumowaniu pomocy de minimis (w DOBREJ FIRMIE pisano o tym 22 maja 2007 r.) wynikają natomiast z przepisów, jakie obowiązywały przy udzielaniu takiej pomocy.

Do końca 2006 r. pomoc de minimis bezwzględnie przysługiwała na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy w ramach zasady de minimis. Przewidywało ono min. maksymalnie 100 tys. euro pomocy de minimis w ciągu trzech lat. W obliczeniach brało się jednak pod uwagę pomoc, jaką przedsiębiorca uzyskał nawet w ciągu sześciu lat. Ponadto oprócz pomocy de minimis jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej przedsiębiorcy uzyskiwali pomoc o charakterze indywidualnym i dlatego w niektórych przypadkach muszą sumować do de minimis także uzyskaną przed akcesją pomoc indywidualną. Być może musieli tak czynić nawet ci przedsiębiorcy, którzy w 2007 r. (do czerwca) uzyskali dofinansowanie w postaci de mmimis na rozwój eksportu, finansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki. To wsparcie było wypłacane w 2007 r. jeszcze na podstawie przepisów przed nowelizacją, ponieważ polskie przepisy w tym zakresie obowiązują do 30 czerwca 2007 r.

Nowe rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (obowiązuje od początku 2007 r., ale jednocześnie w związku z okresem przejściowym zastosowanie do końca czerwca 2007 r. mogą mieć także przepisy rozporządzenia nr 69/2001) zakłada więcej pomocy de minimis w ciągu trzech lat - maksymalnie do 200 tys. euro.

ZAŚWIADCZENIA TRZEBA ZBIERAĆ

Komu i do czego są potrzebne zaświadczenia o skorzystaniu z pomocy de minimis finansowanej z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przecież jako właściciel zakładu pracy chronionej wykorzystuję te środki i wydawało mi się, że takie zaświadczenie należy uzyskać, gdy korzystam z innego źródła pomocy de minimis, na przykład w ramach dotacji szkoleniowej czy dopłat do oprocentowania kredytów, które finansowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Takie zaświadczenia należy zbierać, aby dokładnie wiedzieć, ile dotychczas dana firma uzyskała pomocy zaliczanej do de minimis. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis w ciągu trzech lat przedsiębiorcy mogą maksymalnie uzyskać 200 tys. euro pomocy de minimis. Obecnie prowadzone są prace nad stworzeniem informatycznego systemu, w którym zawarte będą dane o pomocy, jaką dana firma uzyskała na przestrzeni lat. Będą tam informacje o pomocy de rninimis oraz innych rodzajach pomocy publicznej, w tym krajowej oraz współfinansowanej z unijnych środków. Kiedy system zostanie uruchomiony, zapewne konieczność starania się o zaświadczenia dokumentujące kwoty pozyskanej pomocy przestanie obowiązywać.

SPÓŁKA CYWILNA BEZ ODPISÓW

Działamy jako niewielka spółka cywilna. Czy możemy skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, który będzie potraktowany jako pomoc de minimis

Do takich podmiotów jak spółki cywilne stosuje się ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Mówi ona o jednorazowym odpisie amortyzacyjnym. Otóż, zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy jej przepisy mają zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej.

Przepisy tej ustawy maj ą zastosowanie jedynie do spółek niemających osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są one traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wynika z tego, że polska spółka cywilna nie może skorzystać ze wsparcia w formie odpisów amortyzacyjnych, ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jej nie dotyczą.

ZAŚWIADCZENIA DLA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

Kiedy zakłady pracy chronionej muszą występować o zaświadczenia o skorzystaniu z pomocy de minimis, jeżeli jest ona finansowana z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych Wtedy, kiedy przekroczą dopuszczalną sumę pomocy de minimis, czyli obecnie 200 tys. euro, czy za każdym razem, gdy korzystają z tych budżetów

0 takie zaświadczenia należy występować po dokonaniu wydatku, przy czym nie odnosi się to do wszystkich możliwych rodzajów kosztów, które mogą być pokrywane z zfron. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej w § 4 wskazywało (obecnie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej) rodzaje kosztów, których pokrywanie środkami publicznymi wymienionymi w § 1 tego rozporządzenia stanowi pomoc de minimis. Ponadto należy dodać, iż rozporządzenie z 2007 r. wprowadziło obowiązek przedstawienia informacji o dokonaniu wydatku w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania (§ 5 ust. 2 tego rozporządzenia).

Jestem właścicielem firmy, która ma status zakładu pracy chronionej. Gdy chciałem uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis, pracownicy urzędu, powołując się na ustawę o podatku dochodowym, a także ustawę o rehabilitacji, stwierdzili, że wydatki finansowane z odpisów z wynagrodzeń pracowników nie są traktowane jako pomoc de minimis.

Z art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zakłady pracy chronionej muszą przekazać 90 proc. z uzyskanej ulgi podatkowej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Co do zasady wydatki z tego funduszu mogą być zakwalifikowane jako pomoc de minimis. Ostateczną decyzję podejmuje tu urząd, sprawdzając min. czy pieniądze z zfron zostały wydane w sposób i na cel, który pozwala traktować te wydatki jako pomoc de rninimis. Jeśli czytelnik spełnił te warunki, to wydatki finansowane z zfron będą uznane jako pomoc de minimis.

Więcej Rzeczpospolita.
dodano: 2007-06-26 08:45Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.