.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Czy sprzedający musi wystawić informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON?

Rzeczpospolita (2017-06-08), autor: Edyta Sieradzka, oprac.: GR

Czy sprzedający może zostać ukarany, jeśli nie wystawi informacji o kwocie obniżenia (kwoty ulgi) nabywcom produkcji lub usług? Część kontrahentów spółki (sprzedającego) to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, kontrahenci, którzy – z uwagi na stan zatrudnienia poniżej 25 osób – nie muszą dokonywać wpłat na PFRON oraz zakłady pracy chronionej. Nie są oni zainteresowani kwotą obniżenia – pyta czytelni Rzeczpospolitej
 
Jak odpowiada ekspertka współpracująca z dziennikiem „Rz” - sprzedający powinien wystawić INF-U wszystkim uprawnionym klientom. Inaczej naraża się, że podczas kontroli zostanie ukarany. To stanowisko Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Jednak liczę, że po wakacjach Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawi długo wyczekiwaną nowelizację art. 22 ustawy o rehabilitacji, która powinna wejść w życie najpóźniej od 1 stycznia 2018 r. Wówczas być może sprzedający będzie miał obowiązek wystawić INF-U tylko tym klientom, którzy o to do niego wystąpią.

Zgodnie z art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych sprzedający wystawia informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Przepis ten nie wskazuje, któremu nabywcy należy wystawić informację, co oznacza, że należy ją wydać każdemu nabywcy, któremu wystawiono fakturę. Nie ma znaczenia, czy jest on zobowiązany do wpłat na PFRON, ani czy podlega obowiązkowi wpłat (np. z uwagi na niższe niż 25-etatowe zatrudnieniem ogółem czy posiadanie statusu ZPCH).

Zgodnie z art. 22 ustawy o rehabilitacji jednym z warunków nabycia przez nabywcę prawa do obniżenia wpłat na PFRON jest dokonanie zakupu własnej produkcji lub własnej usługi sprzedającego. Zatem stronami kooperacji uprawniającej do obniżenia wpłat są: sprzedający, który jej udziela i nabywca usługi lub produkcji, który po uzyskaniu informacji o kwocie obniżenia może ją wykorzystać do obniżenia wpłaty na PFRON.

Ustawa o rehabilitacji nie precyzuje, jakimi cechami powinien się charakteryzować nabywca – jest on określony tylko jako zobowiązany do wpłat. Ponadto, użycie sformułowania „nabywca" zostało zastosowane wyłącznie dlatego, że art. 22 ustawy o rehabilitacji normuje nabycie, obliczenie i wykorzystanie obniżenia wpłat na PFRON. Zmienne określanie nabywcy raz jako kupującego usługi lub produkcję sprzedającego, raz jako otrzymującego informację o kwocie obniżenia, a raz jako korzystającego z obniżenia wpłaty, wprowadzałoby zbędne zamieszanie. Nabywca nie musi być zobowiązany do wpłat w dniu dokonania zakupu, w dniu dokonania zapłaty, czy też otrzymania informacji o kwocie obniżenia. Musi natomiast być zobowiązany do wpłaty w momencie korzystania z obniżenia.

Z tego względu sprzedający ma obowiązek wystawienia informacji INF-U każdemu nabywcy, który dokonał zakupu określonego w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, gdy zakup ten został udokumentowany fakturą określającą termin płatności, a zapłata za zakup nastąpiła w tym terminie.

O tym, że wystawienie informacji stanowi obowiązek sprzedającego, przesądza użycie w art. 22 trybu twierdzącego "sprzedający wystawia informację". Przepis ten nie przewiduje możliwości składania oświadczeń przez nabywcę dotyczących tego, czy życzy sobie otrzymywać informacje o kwotach obniżenia. Uzyskanie przez niego prawa do obniżenia następuje w dniu otrzymania informacji od sprzedającego. W momencie wystawiania informacji o kwocie obniżenia prawo do tego obniżenia jeszcze mu nie przysługuje. Nabywca może dysponować tylko prawem, które już nabył. Nie może zatem ani wnioskować o prawo, które mu przysługuje na mocy ustawy, ani zrezygnować z prawa, które jeszcze mu nie przysługuje. Dlatego nie może złożyć wiążącego oświadczenia, że nie zamierza korzystać z obniżenia i nie chce informacji o jej kwocie.

W art. 22b ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji przewidziano wpłatę na Fundusz za naruszenie terminu wystawienia informacji, określonego w art. 22 ust. 10 pkt 1 tej ustawy. Użycie sformułowania „naruszenie terminu", a nie „nieterminowe wystawienie informacji", oznacza, iż wpłata z powyższego tytułu dotyczy niewydania przez sprzedającego informacji w czasie przeznaczonym na wykonanie tej czynności, tj. w przypadkach:

- niewystawienia informacji INF-U,

- nieterminowego wystawienia informacji INF-U.

W przypadku niedochowania terminu, na sprzedającym ciąży obowiązek dokonania wpłaty na PFRON w wysokości 10 proc. kwoty obniżenia wykazanej w informacji niewystawionej terminowo. Sprzedający jest zobowiązany do uiszczenia tej wpłaty w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te okoliczności zostały ujawnione w wyniku kontroli, o której mowa w art. 22a ustawy o rehabilitacji lub czynności sprawdzającej, o której mowa w art. 272 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2015, poz. 613 ze zm.).

Zgodnie z art. 22b ust. 2 ustawy o rehabilitacji sankcja ta nie ma zastosowania, gdy wysokość wpłaty nie przekracza 5-krotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 czerwca 2017 r.
dodano: 2017-06-09 11:14Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.