.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

PFRON (2007-03-18), autor: Serwis Pełnosprawni W Pracy

Kto może ubiegać się o pomoc
Pracodawcy prowadzący działalność na otwartym rynku, zatrudniający co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% lub zatrudniający mniej niż 25 pracowników, bez względu na wysokość osiąganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


Warunki udzielania pomocy
Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na osoby niepełnosprawne zatrudnione na umowę o pracę i na osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, po wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Gdzie należy składać wniosek
Wniosek o sfinansowanie składek zatrudnionym osobom niepełnosprawnym przedsiębiorcy składają na formularzu ZUS DRA w oddziałach ZUS.


Wysokość dofinansowania
Wysokość oraz rodzaj składek, które mogą zostać sfinansowane, uzależniona jest od typu pracodawcy oraz stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.


Wysokość podstawy wymiaru i co się z tym wiąże kwoty poszczególnych składek zmieniają się, o czym ZUS informuje w swoich komunikatach (www.zus.pl).
Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych są takie same jak dla innych grup zawodowych i wynoszą:

 • 19,52%. podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne,
 • 13% podstawy wymiaru na ubezpieczenia rentowe,
 • 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenie chorobowe,
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i jej wysokość zależy od liczby ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu oraz od rodzaju prowadzonej działalności.

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników
Finansowanie składek obejmie osoby niepełnosprawne, zaliczone do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

 • Część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne - finansuje PFRON.
 • Część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy - finansuje budżet państwa.

Ubezpieczenie emerytalne:

 • 9,76% (część składki należnej od zatrudnionego) - finansuje PFRON,
 • 9,76% (część składki należnej od pracodawcy) - finansuje budżet państwa.


Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%
Finansowanie składek obejmuje osoby niepełnosprawne:

 • zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – część wynagrodzenia odpowiadającą należnej od pracownika składce na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne,
 • zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności – część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe.

Ubezpieczenia emerytalne:

 • 9,76% (część składki należnej od zatrudnionego) – finansuje PFRON.
 • 9,76% (część składki należnej od pracodawcy) – finansuje PFRON.

Ubezpieczenia wypadkowe:
Składkę należną od pracodawcy w całości finansuje PFRON.


Sposób rozliczenia
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne wpisuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA – składanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwoty ubezpieczenia osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON lub budżet państwa.
Wykazane środki pozostają w firmie – pracodawca nie odprowadza ich do ZUS-u.


Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia rocznego w celu ustalenia wartości pomocy publicznej.


Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane odpowiednio przez PFRON i budżet państwa za okresy miesięczne przez okres roku, na wniosek pracodawcy, składany łącznie z deklaracją rozliczeniową tych składek. Po upływie okresu dofinansowania, pracodawcy, wraz z deklaracją rozliczeniową składek na ubezpieczenie społeczne, mogą złożyć wniosek o objęcie finansowaniem składek na to ubezpieczenie odpowiednio przez PFRON i budżet państwa na kolejne okresy roczne.


Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Należy pamiętać, iż ci którzy korzystają z przywileju płacenia niższych składek, nie muszą uiszczać składki na Fundusz Pracy.
Stan zatrudnienia ustala się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Do liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się, jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne, osób zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy. Wyłączenia nie stosuje się wobec pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym udzielonym na ich wniosek za zgodą pracodawcy

Przykłady, pytania i wątpliwości

 • W zakładzie pracy pracuje 30 pracowników, w tym: 25 pracowników na pełny etat oraz 5 pracowników na 1/2 etatu.
  Jak należy ustalić liczbę zatrudnionych w tym zakładzie od 1 do 31 stycznia 2006 roku, jeżeli w tym okresie:
  • 1 pracownik - niebędący osobą niepełnosprawną, zatrudniony na pełny etat, przebywał na urlopie wychowawczym,
  • 1 pracownik - niebędący osobą niepełnosprawną, zatrudniony na pełny etat, odbywał zasadniczą służbę wojskową,
  • 1 pracownik - niebędący osobą niepełnosprawną, zatrudniony na pełny etat, przebywał na urlopie bezpłatnym?

Wyżej wymienionych 3 pracowników nie wlicza się do liczby zatrudnionych, w związku z tym w styczniu 2006 r. zakład zatrudniał 24,5 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. Oznacza to, że na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, pracodawca ma prawo do dofinansowania składek na ubezpieczenie emerytalne należnych za styczeń 2006 r. za pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 • W jaki sposób przedsiębiorstwo zatrudniające 20 osób w przeliczeniu na pełny etat, w tym osoby niepełnosprawne, może uzyskać pomoc na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników niepełnosprawnych?

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne to najprostsza forma uzyskania pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Pracodawca je nalicza, wykazuje w dokumentach rozliczeniowych, ale ich nie odprowadza.
Firma zatrudniająca do 25 osób może liczyć na sfinansowanie składek za pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. PFRON opłaci składkę emerytalną w części należnej od ubezpieczonego, a budżet państwa w części należnej od pracodawcy.

Podstawa prawna

 • Art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa (Dz. U. Nr 164 poz. 1190 z późn. zm.)
dodano: 2007-03-18 17:10Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.