.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość


Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro

Samochód osobowy zaliczony do środków trwałych firmy podlega amortyzacji, którą księguje się w koszty działalności operacyjnej jednostki.
Natomiast dla celów podatku dochodowego odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
W celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów należy zatem pomniejszać koszty bilansowe wynikające z zapisów w księgach rachunkowych o wartość odpisów amortyzacyjnych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Pomocne w tym przypadku będzie wyodrębnienie w ewidencji analitycznej kont kosztów stanowiących i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Przykład
Założenia
1. Jednostka zakupiła samochód osobowy i wprowadziła go do ewidencji środków trwałych w marcu 2009 r. Wartość początkowa tego samochodu wyniosła 128.250 zł, a średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu przekazania do używania (przykładowy) wyniósł 4,75 zł/euro.
2. Amortyzacji samochodu jednostka dokonuje według stawki 20% rocznie. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 2.137,50 zł, według wyliczenia: (128.250 zł × 20%) : 12 m-cy. Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do używania.
3. Ustalono część odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt podatkowy:
(20.000 euro × 4,75 zł/euro) : 128.250 zł = 0,7407.
Jednostka będzie zaliczała do kosztów uzyskania przychodów co miesiąc kwotę 1.583,25 zł, wynikającą z wyliczenia 2.137,50 zł × 0,7407. Natomiast co miesiąc z kosztów podatkowych wyłączać będzie kwotę 554,25 zł, czyli 2.137,50 zł - 1.583,25 zł.
4. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w zespole 4.
Dekretacja w kwietniu 2009 r.
1. PK - pierwszy odpis amortyzacyjny za kwiecień 2009 r.:
a) odpis w części stanowiącej koszt uzyskania przychodu 1.583,25 zł
- Wn konto 40 „Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja - KUP),
b) odpis w części niestanowiącej kosztu uzyskania przychodu 554,25 zł
- Wn konto 40 „Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja - NKUP),
c) łącznie miesięczny odpis 2.137,50 zł
- Ma konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego stanowiącego środek trwały księguje się w zależności od tego, czy są w ocenie jednostki istotne:
• jeśli stanowią kwotę istotną, podlegają aktywowaniu na koncie 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów" i odpisywaniu w koszty operacyjne w równych ratach co miesiąc,

• jeżeli są nieistotne, mogą zostać odniesione bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej. Przy czym w przypadku gdy dotyczą okresu dłuższego niż rok podatkowy - dla celów bilansowych i podatku dochodowego należy rozliczyć je proporcjonalnie do okresów sprawozdawczych, których dotyczą (w księgach rachunkowych dokonuje się tego za pośrednictwem konta 64).
Składki ubezpieczeniowe od samochodu osobowego dla celów podatku dochodowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro przeliczona na złote w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Przy czym do przeliczenia przyjmuje się następujące kursy:
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - kurs sprzedaży euro ogłaszany przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,

• podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych - kurs średni euro ogłaszany przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Należy zaznaczyć, że wartość samochodu osobowego dla celów ubezpieczeniowych będzie zmieniała się w kolejnych latach. Podatnik kontynuując ubezpieczenie samochodu osobowego będzie obowiązany co roku ustalać kwotę składki niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów.
W celu prawidłowego rozliczenia takich składek w rachunku podatkowym warto wyodrębnić w księgach rachunkowych, w ewidencji analitycznej, część składki stanowiącą i niestanowiącą kosztów uzyskania przychodu.

Przykład
Założenia
1. Samochód osobowy jednostki, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, objęto ubezpieczeniem za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. Kwota ubezpieczenia wyniosła 3.600 zł i została uznana przez jednostkę za nieistotną, nie będzie więc rozliczana w czasie co miesiąc. Jednostka odniesie w kwietniu 2009 r. w koszty bilansowe kwotę 2.700 zł (9/12 kwoty 3.600 zł), a w styczniu 2010 r. pozostałe 900 zł.
2. Wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia zgodnie z polisą wyniosła 118.000 zł, a kurs sprzedaży euro ogłoszony przez NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (przykładowy) wyniósł 4,70 zł/euro.
3. Ustalono część składki stanowiącą koszt podatkowy:
(20.000 euro × 4,70 zł/euro) : 118.000 zł = 0,7966.
Jednostka zaliczy więc do kosztów uzyskania przychodów łącznie 2.867,76 zł, wynikającą z wyliczenia: 3.600 zł × 0,7966, z czego w kwietniu 2009 r. w kosztach uwzględni kwotę 2.150,82 zł, czyli: 2.700 zł × 0,7966, a w styczniu 2010 r. kwotę 716,94 zł, czyli 900 zł × 0,7966 zł.
4. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w zespole 4. W zasadach (polityce) rachunkowości zapisano, iż wydatki wymagające rozliczania w czasie są odnoszone bezpośrednio na konto 64 - z pominięciem księgowania na koncie 40 i 49, a na konta zespołu 4 odpowiednie części tych wydatków są zarachowane w poszczególnych okresach sprawozdawczych.

Dekretacja w kwietniu 2009 r.
1. Polisa od firmy ubezpieczeniowej - księgowana pod datą 1 kwietnia 2009 r.:
a) część składki dotycząca 2009 r. stanowiąca koszt podatkowy 2.150,82 zł
- Wn konto 40 „Koszty według rodzajów"
(w analityce: Pozostałe koszty - KUP),
b) część składki dotycząca 2009 r. niestanowiąca kosztu podatkowego
(2.700 zł - 2.150,82 zł) = 549,18 zł
- Wn konto 40 „Koszty według rodzajów"
(w analityce: Pozostałe koszty - NKUP),
c) część składki dotycząca 2010 r. 900 zł
- Wn konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów"
(w analityce: Czynne rozliczenia międzyokresowe),
d) łączna wartość składki 3.600 zł
- Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Konto firmy ubezpieczeniowej).

 

Dekretacja w styczniu 2010 r.
1. PK - rozliczenie części składki ubezpieczeniowej dotyczącej 2010 r.:
a) część stanowiąca koszt podatkowy 716,94 zł
- Wn konto 40 „Koszty według rodzajów"
(w analityce: Pozostałe koszty - KUP),
b) część niestanowiąca kosztu podatkowego (900 zł - 716,94 zł) = 183,06 zł
- Wn konto 40 „Koszty według rodzajów"
(w analityce: Pozostałe koszty - NKUP),
c) razem 900 zł
- Ma konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów"
(w analityce: Czynne rozliczenia międzyokresowe).
Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4, sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Wówczas salda konta 64 nie należy uwzględniać przy ustalaniu zmiany stanu produktów.


Gazeta Podatkowa nr 31 (550) z dn. 2009.04.16, strona 10
Autor: Dorota Przybyszewska


dodano: 2009-04-16 13:10Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.