.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Dokumentacja zasiłkowa w zakładzie pracy

GAZETA PODATKOWA (2009-11-02), autor: Anna Minierska
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Niektórzy pracodawcy zobowiązani są do ustalania uprawnień i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Realizacja tych zadań obarczona jest dodatkowymi czynnościami, jak chociażby poznanie zasad dotyczących nabywania uprawnień i płatności zasiłków oraz prowadzenie ewidencji tych wypłat.


Kto i kiedy wypłaca?

Przedsiębiorcą zobowiązanym do ustalenia prawa do zasiłków określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokości oraz wypłaty tych świadczeń swoim ubezpieczonym, jest płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do tego rodzaju ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych. Przy czym liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Pracodawca wypłaca jedynie te zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie i świadczenia rehabilitacyjne, które przysługują w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego.


Druk ZUS ZLA

Pracodawca wypłacający świadczenia z ubezpieczenia społecznego najczęściej ma do czynienia z zaświadczeniem lekarskim wystawionym na druku ZUS ZLA. Formularz ten stwierdza czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. Jest zatem podstawą do wypłaty zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego i zasiłku opiekuńczego. Ponadto może zawierać także ważne informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość. Przykładowo, zamieszczenie w druku (pkt 13) symbolu "C" oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. Tym samym płatnik składek nie wypłaci zasiłku chorobowego za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności. Natomiast kod literowy „B” (niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży) skutkuje wypłatą świadczenia chorobowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru.

Ubezpieczony niezdolny do pracy z powodu choroby, zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, w celu udokumentowania tej niezdolności u poszczególnych pracodawców, otrzyma od lekarza – na swój wniosek – odpowiednią liczbę zaświadczeń ZUS ZLA.

Nie ma przeszkód, by płatnik składek wypłacił zasiłek chorobowy ubezpieczonemu, gdy ten zagubił druk ZUS ZLA. W takim jednak przypadku konieczne jest, by ubezpieczony wystąpił do lekarza (który wydał to zaświadczenie) z wnioskiem o sporządzenie wypisu z kopii tego druku. Dopuszczalne jest także sporządzenie kserokopii formularza ZUS ZLA, którą za zgodność z oryginałem winien potwierdzić lekarz.


Karta zasiłkowa

Przedsiębiorca przekazujący ubezpieczonym świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji tych wypłat. Służy do tego karta zasiłkowa, której wzór jest zawarty w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie określenia dowodów (…). Kartę tę, stanowiącą formularz ZUS Z-17, należy założyć odrębnie dla każdego ubezpieczonego. Wpisuje się w niej nie tylko dane identyfikacyjne tej osoby, lecz także m.in. poszczególne okresy jej niezdolności do pracy wraz z wyszczególnieniem rodzaju przysługującego świadczenia.

Ewidencja ta może być prowadzona również w formie zapisu elektronicznego.


Zastępcza asygnata zasiłkowa

Oprócz karty zasiłkowej płatnik zasiłków zobowiązany jest także do prowadzenia zastępczej asygnaty zasiłkowej na druku ZUS Z-7 (wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia). Jej zastosowanie ma miejsce wówczas, gdy na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego dokonywana jest wypłata zasiłku chorobowego na przełomie dwóch lub więcej miesięcy albo z tytułu choroby ubezpieczonego podczas pobytu za granicą. Ponadto, należy ją sporządzić przy wypłacie:

– zasiłku macierzyńskiego,
      
– zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dziec­kiem w wieku do lat 8,
      
– zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki w czasie pobytu za granicą,
      
– świadczenia rehabilitacyjnego.


Lista wypłat lub lista płatnicza

Zasiłki wypłaca się na podstawie:

– listy wypłat wynagrodzeń lub
      
– listy płatniczej sporządzonej na druku ZUS Z-19, której wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Na liście płatniczej zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacający te świadczenia płatnik składek określa m.in. rodzaj i kwotę naliczonych zasiłków, a także okres świadczenia, liczbę dni i przysługującą kwotę do wypłaty. Ponadto, jeśli świadczenie jest wypłacane gotówką, na liście ubezpieczony kwituje także odbiór pieniędzy.

Z uwagi na to, że świadczenia z ubezpieczenia społecznego pracodawcy wypłacają z reguły w tych samych terminach co wynagrodzenia za pracę, dlatego najczęściej ich wypłata jest umieszczana na liście wynagrodzeń. W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzanie odrębnego zestawienia.

WAŻNE!
Po dokonaniu wypłaty świadczenia, odpowiednio na druku ZUS ZLA lub na zastępczej asygnacie zasiłkowej, płatnik powinien zamieścić adnotację „wypłacono dnia…”.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),
      
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 65, poz. 742 ze zm.).

Gazeta Podatkowa nr 88 (607) z dn. 2009.11.02, strona 9
Autor: Anna MinierskaCzas pracy – regulacje prawne, praktyka stosowania przepisów oraz najlepsze rozwiązania w firmach produkcyjnych, usługowych oraz u pracodawców osób niepełnosprawnych.

Szkolenia w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Zielonej Górze
zobacz więcej »dodano: 2009-11-02 08:59Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.