.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Jakie błędy można poprawić notą korygującą?

GAZETA PODATKOWA (2009-11-26), autor: Aleksandra Węgielska
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość




Korygowanie błędów, które widnieją na fakturze, powinno odbywać się w sposób określony w przepisach dotyczących podatku VAT. Wszystkie błędy można poprawić fakturą korygującą. Jednak niektóre z nich można poprawić za pomocą noty korygującej.


Kiedy wystawia się notę korygującą?

Notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi. Noty korygujące w przeciwieństwie do faktury korygującej wystawia się tylko w określonych sytuacjach. Mianowicie w przypadku, gdy w fakturze pierwotnej wystąpiła pomyłka wiążąca się w szczególności z określeniem danych sprzedawcy lub nabywcy lub oznaczeniem towaru albo usługi. Wynika to z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur.

Notą nie można korygować pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12 tego rozporządzenia, które dotyczą m.in. miary, ilości, wartości towarów, stosowanej stawki podatku. Ponadto dokument ten wystawiony zgodnie z regułami określonymi w rozporządzeniu ma status faktury, a elementy, jakie ma zawierać, wymieniono w § 15 ust. 3 rozporządzenia.

Notę korygującą dostarcza się wystawcy faktury pierwotnej wraz z jej kopią. Jeżeli akceptuje on treść noty, to powinien ją potwierdzić. Dokonać tego może również osoba uprawniona do wystawiania faktur. Potwierdzona kopia trafia do nabywcy.


Czy notą korygującą można zmienić całkowicie dane nabywcy?

W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy dostawa została potwierdzona fakturą VAT, w której jako nabywca figuruje zupełnie inna firma. Wówczas powstaje problem, czy taki błąd nabywca może poprawić poprzez wystawienie noty korygującej.

Poprawienie tego błędu poprzez całkowitą zmianę danych nabywcy przez samego nabywcę, w drodze wystawienia noty korygującej byłoby najprostszym rozwiązaniem. Tym bardziej, że przepisy dopuszczają poprawianie pomyłek dotyczących jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą.

Problem ten występował już pod rządami starej ustawy o VAT. W wyroku z dnia 27 października 1999 r., sygn. akt III SA 7685/98, NSA stwierdził, że zwrot "jakakolwiek informacja wiążąca się z nabywcą", użyty w § 45 ust. 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (chodzi tu o starą ustawę o VAT z 1993 r.), oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np.: błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym itp., ale mogły być prostowane w tym trybie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. Nie można było natomiast, zdaniem Sądu, w drodze wystawienia noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży z jednego istniejącego realnie na drugi mający również swój byt cywilnoprawny i podatkowy.

Takie stanowisko prezentują także obecnie organy podatkowe. Na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r., nr ILPP1/443-349/09-2/AT. Organ podatkowy stwierdził, iż nie można poprzez wystawienie noty korygującej zmieniać podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku bowiem, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, wówczas nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Faktura wystawiona na innego podatnika dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały wykonane.

Jednak odmienne od prezentowanego powyżej stanowiska wyraził NSA w wyroku z dnia 24 lipca 2008 r., sygn. akt I FSK 818/07.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która zaewidencjonowała faktury zakupu, w których jako nabywcę wymieniono firmę o nazwie, którą posługiwała się zarówno podatniczka, jak i jej mąż. Przy czym na fakturach tych widniał adres działalności oraz NIP męża podatniczki. Mąż podatniczki nie odliczył VAT z tych faktur, bowiem odliczenia tego dokonała żona. Jednak faktury te zawierały błędne dane nabywcy. Podatniczka poprawiła błędne dane na tych fakturach poprzez wystawienie noty korygującej. Taki sposób korygowania został zakwestionowany przez organy podatkowe.

WSA, do którego podatniczka wniosła skargę, przyznał jej rację, uchylając decyzje organów podatkowych. Sąd uznał, że przepisy rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur pozwalają na korygowanie za pomocą noty korygującej pomyłek w różnych pozycjach faktur. Zdaniem Sądu ustawodawca zastosował w tym przypadku alternatywę nierozłączną, co oznacza, że dozwolone jest zarówno korygowanie pojedynczej tylko pomyłki zawartej w fakturze VAT, jak i też szeregu pomyłek. Jedynie zabronił korygowania błędów w fakturach VAT w ściśle określonych przypadkach. Żadna jednak z wymienionych tam sytuacji nie miała miejsca w rozstrzyganej sprawie. Zdaniem Sądu, jeżeli organy podatkowe nie udowodniły, że skarżąca nie wykorzystywała nabytych towarów dla potrzeb prowadzonej działalności, to nie miały również prawa do kwestionowania prawa do wystawienia not korygujących, eliminujących istniejące pomyłki co do prawidłowego określenia nabywcy, jego adresu oraz NIP. NSA, do którego wpłynęła skarga kasacyjna złożona przez organ podatkowy, zgodził się z Sądem I instancji i oddalił tę skargę. Zdaniem NSA w omawianej sprawie trudno dostrzec dostateczną podstawę prawną do zawartego w skardze kasacyjnej twierdzenia, jakoby możliwość wystawienia noty korygującej dotyczyła jedynie "drobnych omyłek". Twierdzeniu temu przeczą bowiem przepisy rozporządzenia.


Nota korygująca a termin odliczenia VAT

Pomyłki, które można poprawić poprzez wystawienie noty korygującej, to te, które zasadniczo nie mają wpływu na rozliczenie podatku VAT. W praktyce podatnicy mają jednak wątpliwości, czy w przypadku wystawienia noty korygującej z odliczeniem VAT (z faktury) muszą czekać na jej potwierdzenie przez otrzymującego tę notę.

Z przepisów dotyczących not korygujących nie wynika, aby brak tego potwierdzenia uniemożliwiał dokonanie odliczenia VAT z faktury pierwotnej. Przepisy te nie zawierają podobnych zapisów jak w przypadku faktur korygujących.

W praktyce mogą zdarzyć się jednak takie sytuacje, kiedy podatnik z ostrożności powinien wstrzymać się z odliczeniem podatku do chwili otrzymania potwierdzonej kopii noty korygującej. Chodzi tu o przypadek, gdy dane dotyczące nabywcy są na tyle nieprecyzyjne, iż mogą dać podstawę do postawienia zarzutu, że faktura nie dotyczy danego podatnika.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
      
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur… (Dz. U. nr 212, poz. 1337)

Gazeta Podatkowa nr 95 (614) z dn. 2009.11.26, strona 6
Autor: Aleksandra Węgielska



dodano: 2009-11-27 10:12







Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.