.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

GAZETA PODATKOWA (2010-01-28), autor: Dorota Przybyszewska
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
1) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych - tu np. otrzymane zaliczki na dostawy towarów i usług,

2) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych sfinansowanych z tych źródeł,

3) ujemną wartość firmy.

Powyższe wynika z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.


Otrzymane zaliczki na dostawy towarów lub usług

Wartość otrzymanych zaliczek na poczet dostaw lub usług dostawca ujmuje w księgach rachunkowych na rozrachunkach. Z chwilą otrzymania części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT od tej części. Otrzymujący zaliczkę wystawia więc fakturę zaliczkową, w której wartością brutto jest kwota otrzymanej zaliczki. Faktury tej nie ujmuje w księgach rachunkowych w przychodach, tylko jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Po wykonaniu dostawy towarów lub usług sprzedawca powinien wystawić fakturę końcową. W tej fakturze wartość towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych zaliczek, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych. Na podstawie tej faktury kwota netto zaliczki ujęta na koncie 84 zostanie zarachowana do przychodów ze sprzedaży.


Przykład

Założenia

1. Jednostka zawarła umowę na sprzedaż towarów na kwotę brutto 18.300 zł (w tym VAT 22%: 3.300 zł). W grudniu 2009 r. otrzymała na rachunek bankowy zaliczkę z tego tytułu w wysokości: 10.000 zł. Wystawiono fakturę zaliczkową.

2. Towary dostarczono w styczniu 2010 r. i wtedy wystawiono fakturę końcową. uwzględniającą wpłaconą zaliczkę. Nabywca dokonał zapłaty pozostałej kwoty wynikającej z faktury końcowej na rachunek bankowy jednostki.

Zapisy w księgach 2009 r.

1. WB - wpływ zaliczki: 10.000 zł

– Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",    

– Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".    

2. Faktura VAT wystawiona na kwotę otrzymanej zaliczki:    

a) kwota brutto otrzymanej zaliczki: 10.000 zł

– Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",    

– Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",    

b) zarachowanie VAT należnego (10.000 zł × 22) : 122 = 1.803,28 zł

– Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",    

– Ma konto 22-1 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego".    
 

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2009 r. na koncie 84 pozostało saldo w wysokości 8.196,72 zł (10.000 zł – 1.803,28 zł), oznaczające kwotę netto wpłaconej zaliczki.

Zapisy w księgach 2010 r.

1. Faktura VAT wystawiona w dniu dostawy towarów:

a) wartość brutto (18.300 zł – 10.000 zł) = 8.300 zł

– Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",    

b) VAT należny (8.300 zł × 22) : 122 = 1.496,72 zł

– Ma konto 22-1 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego",    

c) wartość w cenie sprzedaży netto (8.300 zł – 1.496,72 zł) = 6.803,28 zł

– Ma konto 73-0 "Sprzedaż towarów".    

2. PK – zarachowanie zaliczki do przychodów ze sprzedaży: 8.196,72 zł

– Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",    

– Ma konto 73-0 "Sprzedaż towarów".    

3. WB – wpływ pozostałej części należności: 8.300 zł

– Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",    

– Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".    


Darowizna w postaci środka trwałego

Wartość początkową środka trwałego otrzymanego w darowiźnie ustala się na poziomie wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego przedmiotu, chyba że umowa darowizny określa tę wartość na niższym poziomie. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

Równowartość otrzymanego środka trwałego w formie darowizny należy zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Kwota ta zwiększać będzie stopniowo pozostałe przychody operacyjne – równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.


Przykład

Założenia

1. Jednostka otrzymała we wrześniu 2009 r. w formie darowizny maszynę, której wartość określona w umowie darowizny wynosi 15.000 zł. We wrześniu przyjęto ją do używania.

2. Roczna stawka amortyzacyjna maszyny wynosi 10%. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 125 zł, według wyliczenia: [(15.000 zł × 10%) : 12 m-cy].

3. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4.

Zapisy w księgach 2009 r.

1. OT – przyjęcie środka trwałego do używania – wrzesień 2009 r.: 15.000 zł


– Wn konto 01 "Środki trwałe",    

– Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".    

2. PK – odpisy amortyzacyjne za październik, listopad i grudzień 2009 r. – dla uproszczenia w łącznej kwocie: (125 zł × 3 m-ce) =  375 zł

– Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja),    

– Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych"    
oraz równolegle 375 zł

– Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",    

– Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".    

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2009 r. na koncie 84 pozostało saldo w wysokości 14.625 zł (15.000 zł – 375 zł).


Sfinansowanie nabycia środka trwałego dotacją

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie zakupu środków trwałych, np. w formie dotacji, ujmuje się w księgach rachunkowych z chwilą ich otrzymania na rachunek bankowy na rozliczeniach międzyokresowych przychodów. Zakup środka trwałego ujmuje się w księgach na ogólnych zasadach. Wartość początkową takiego środka trwałego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia – nie wpływa na nią fakt sfinansowania zakupu z dotacji.

Rozliczenie kwoty dotacji ujętej na koncie 84 polegać będzie na odnoszeniu w pozostałe przychody operacyjne tej części dotacji, która odpowiadać będzie dokonywanym odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji. W sytuacji gdy zakup środka trwałego został tylko częściowo sfinansowany ze środków dotacji, do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się część odpisów amortyzacyjnych w proporcji do wartości otrzymanej dotacji. Jeżeli środki dotacji wpłynęłyby na rachunek bankowy już po oddaniu środka trwałego do używania i rozpoczęciu jego amortyzacji, jednostka powinna jednorazowo zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych kwotę odpowiadającą odpisom amortyzacyjnym dokonanym do dnia otrzymania dofinansowania.


Przykład

Założenia

1. W maju 2009 r. jednostka nabyła środek trwały o wartości początkowej 51.000 zł, ujęła go w ewidencji środków trwałych i od czerwca rozpoczęła jego amortyzację według stawki 20% rocznie. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 850 zł, według wyliczenia: [(51.000 zł × 20%) : 12 m-cy].

2. We wrześniu 2009 r. na konto jednostki wpłynęła dotacja z funduszy UE. Dofinansowanie zakupu ze środków unijnych wyniosło 50% (tj. 25.500 zł).

3. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie w zespole 4.

4. Pominięto kwestie rozliczenia podatku dochodowego.

Zapisy w księgach 2009 r.

1.  OT – przyjęcie środka trwałego do używania: 51.000 zł

– Wn konto 01 "Środki trwałe",    


– Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie" lub konto 30 "Rozliczenie zakupu".

2. PK – odpisy amortyzacyjne za okres od czerwca do września 2009 r. – dla uproszczenia w łącznej kwocie: (850 zł × 4 m-ce) =  3.400 zł

– Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja),    

– Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".    

3. WB – wpływ dofinansowania ze środków unijnych we wrześniu 2009 r.:  25.500 zł


– Wn konto 13-9 "Rachunek bankowy środków funduszy UE",    

– Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".    

4. PK – zarachowanie we wrześniu 2009 r. do pozostałych przychodów operacyjnych kwoty otrzymanej dotacji proporcjonalnie do dokonanych odpisów amortyzacyjnych: (3.400 zł × 50%) = 1.700 zł

– Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",    

– Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".    

5. PK – odpisy amortyzacyjne za okres od października do grudnia 2009 r. – dla uproszczenia w łącznej kwocie: (850 zł × 3 m-ce) =  2.550 zł

– Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja),    

– Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych"    
oraz równolegle (2.550 zł × 50%) =  1.275 zł

– Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",    

– Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".    

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2009 r. na koncie 84 pozostało saldo w wysokości 22.525 zł, oznaczające kwotę nierozliczonej dotacji.


Ujemna wartość firmy

Wartość firmy powstaje w przypadku nabycia – np. w drodze zakupu, wniesienia aportem – jednostki lub zorganizowanej jej części. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy. Wynika to z art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Ujemną wartość firmy odpisuje się w sposób określony w art. 44b ust. 11 ustawy. Przepis ten określa, że ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej wniesionych aportem aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Tę część ujemnej wartości firmy ujmuje się na koncie 84 i rozlicza w pozostałe przychody operacyjne przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. Natomiast ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zaliczana jest do tych przychodów na dzień nabycia.


Rozliczenia międzyokresowe przychodów w bilansie

Na dzień bilansowy wszystkie tytuły przychodów przyszłych okresów ujęte na koncie 84 należy zinwentaryzować drogą weryfikacji. Przychody, których dalsze rozliczanie jest nieuzasadnione (np. dotyczące środków trwałych otrzymanych w darowiźnie, które zostały sprzedane lub zlikwidowane w trakcie roku obrotowego), należy odnieść na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazuje się w pasywach bilansu sporządzonego na koniec 2009 r. następująco:

– ujemną wartość firmy wykazuje się w pozycji B.IV.1 "Rozliczenia międzyokresowe – ujemna wartość firmy",
      
– pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów, inne niż ujemna wartość firmy i otrzymane zaliczki na dostawy, wykazuje się w pozycji B.IV.2 "Rozliczenia międzyokresowe – inne rozliczenia międzyokresowe" z podziałem na długo- i krótkoterminowe.

Należy pamiętać, że zaliczki na dostawy, mimo że księguje się je na koncie 84, wykazuje się w pasywach bilansu w pozycji B.III.2 lit. e) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy".


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Gazeta Podatkowa nr 8 (632) z dn. 2010.01.28, strona 10
Autor: Dorota Przybyszewska
dodano: 2010-01-29 07:53Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.