.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wynika to z art. 33 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) tworzy się w szczególności:

– ze zwolnień z podatków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b wymienionej ustawy (w tym m.in. z podatku od nieruchomości),
      
– z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
      
– z wpływów z zapisów i darowizn,
      
– z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji;
      
– ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej.

W księgach rachunkowych do ewidencji stanu, zwiększeń oraz zmniejszeń ZFRON służy konto 85 „Fundusze specjalne” (w analityce: ZFRON).


Przychody ZFRON z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

Jednostka posiadająca status zakładu pracy chronionej kwotę obliczonego podatku od nieruchomości zalicza do kosztów działalności operacyjnej. Z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, że 90% kwoty podatku od nieruchomości zasila ZFRON, natomiast 10% przekazywane jest do PFRON.

Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 5 marca 2010 r., nr DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871 – wydanej w celu jednolitego stosowania prawa – wyjaśniło, że ZFRON nie jest funduszem tworzonym w ciężar kosztów, w myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z tego też powodu odpisy na ten fundusz nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W tej interpretacji wskazano natomiast, że u prowadzącego zakład pracy chronionej kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona wpłata na PFRON (w wysokości 10% środków pochodzących ze zwolnienia od podatku od nieruchomości), gdyż stanowi ona rodzaj kosztu pośredniego.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia, ewidencja zwolnienia z podatku od nieruchomości może przebiegać zapisami:

1. Zarachowanie kwoty zasilającej ZFRON – w wysokości 90% środków pochodzących ze zwolnienia od podatku od nieruchomości:

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Podatki i opłaty – NKUP),

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.

2. Zarachowanie kwoty podlegającej wpłacie do PFRON – w wysokości 10% środków pochodzących ze zwolnienia od podatku od nieruchomości:

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Podatki i opłaty – KUP),

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”.

3. Zarachowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na zwiększenie ZFRON

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”,

Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (w analityce ZFRON).

4. WB – przelew środków pieniężnych na odrębny rachunek ZFRON:

Wn konto 13-5 „Rachunek bankowy ZFRON”,

Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

5. WB – przelew środków na rachunek bankowy PFRON:

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”,

Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.


Przychody ZFRON z tytułu zaliczek na podatek od wynagrodzeń

W zakładach pracy chronionej obowiązują szczególne zasady odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów wszystkich pracowników ze stosunku pracy (spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej) oraz od wypłaconych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Zasady te określa art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof. Przepis ten stanowi, że:

1) zaliczki za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, przekazuje się :

– w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
            
– w 90% na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON)

Uwaga: Zapis w księgach rachunkowych w tym przypadku będzie następujący:

a) łączna kwota potrąconej zaliczki na pdof

Wn konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”,

b) kwota zaliczki na pdof zasilająca PFRON (10%)

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: PFRON),

c) kwota zaliczki na pdof zasilająca ZFRON (90%)

Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (w analityce: ZFRON).

2) zaliczki za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, przekazuje się na rachunek urzędu skarbowego

Uwaga: Zapis w księgach rachunkowych w tym przypadku będzie następujący:

Wn konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”,

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Urząd skarbowy – pdof).

Równolegle do zarachowania zaliczek na podatek dochodowy na zwiększenie ZFRON (operacja z pkt 1c) należy dokonać przelewu środków pieniężnych. Zapisu w księgach dokonuje się na podstawie wyciągu bankowego:

Wn konto 13-5 „Rachunek bankowy ZFRON”,

Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.


Inne przychody ZFRON

Przychody takie jak odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym ZFRON (dopisane przez bank), darowizny czy dotacje ujmuje się w księgach rachunkowych na podstawie wyciągu bankowego zapisem:

Wn konto 13-5 „Rachunek bankowy ZFRON”,

Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (w analityce: ZFRON).

Równowartość środków otrzymanych ze zbycia środków trwałych sfinansowanych z ZFRON utworzonego z obcych źródeł, np. z dotacji – w części nierozliczonej z kontem 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” – ujmuje się zapisem:

Wn konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (w analityce: ZFRON).


Wydatki sfinansowane z ZFRON inne niż zakup środka trwałego

Środki ZFRON są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków (art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej…). Rodzaje wydatków, jakie mogą być sfinansowane z ZFRON, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 245, poz. 1810 ze zm.).

Wydatki ponoszone na rzecz niepełnosprawnych pracowników zmniejszają ZFRON. Wydatki udokumentowane przykładowo fakturami dostawców ujmuje zapisami:

1. Faktura VAT – wartość brutto – jeżeli VAT nie podlega odliczeniu:

Wn konto 85 „Fundusze specjalne” (w analityce: ZFRON),

Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”.

2. WB – uregulowanie zobowiązania z rachunku bankowego ZFRON:

Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”,

Ma konto 13-5 „Rachunek bankowy ZFRON”.

Z interpretacji Ministerstwa Finansów, o której była mowa wcześniej, wynika, że kosztem uzyskania przychodów są wydatki sfinansowane z ZFRON. Wydatki ujęte po stronie Wn konta 85 należy więc doliczyć statystycznie do kosztów uzyskania przychodów.


Środek trwały sfinansowany z ZFRON

Zakup środka trwałego w zakładzie pracy chronionej może zostać sfinansowany z ZFRON utworzonego z własnych środków, tj. ze środków pochodzących m.in. ze zwolnień z podatków (w tym z podatku od nieruchomości), zwolnień z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ZFRON, czy też z odpisu z zysku. W takim przypadku ujęcie w księgach rachunkowych operacji związanych z nabyciem środka trwałego przebiegać będzie zapisami:

1. Faktura VAT dokumentująca nabycie środka trwałego:

a) wartość netto

Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,

b) VAT naliczony – jeżeli podlega odliczeniu

Wn konto 22-2 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,

c) wartość zobowiązania

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.

2. Dowód OT – przyjęcie środka trwałego do używania:

Wn konto 01 „Środki trwałe”,

Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

3. Przeksięgowanie wartości nabytego środka trwałego na zwiększenie kapitału zapasowego (równolegle do poz. 2):

Wn konto 85 „Fundusze specjalne” (w analityce: ZFRON),

Ma konto 81-1 „Kapitał zapasowy” lub inny, w zależności od formy prawnej jednostki.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych ZFRON zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej na ogólnych zasadach, zapisem:

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Amortyzacja) lub konto zespołu 5,

Ma konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”.

Dla celów podatku dochodowego w takim przypadku odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów z wyjątkiem sytuacji, gdy środki ZFRON powstały ze zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących pracowników.

Zakup środka trwałego może być też sfinansowany z ZFRON utworzonego z obcych środków, np. z dotacji. Jeżeli zakup ten zostanie sfinansowany w 100% ze środków ZFRON, to w takim przypadku ujęcie operacji w księgach rachunkowych przebiegać będzie z uwzględnieniem art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości zapisami:

1. Faktura VAT dokumentująca zakup środka trwałego niewymagającego montażu:

a) wartość brutto

Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”,

b) VAT naliczony – jeżeli podlega odliczeniu

Wn konto 22-2 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,

Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”,

c) wartość zakupu netto

Wn konto 01 „Środki trwałe”,

Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

2. Równolegle do księgowania z pozycji 1c) następuje zarachowanie równowartości środka trwałego sfinansowanego ze środków obcych do rozliczeń międzyokresowych przychodów:

Wn konto 85 „Fundusze specjalne” (w analityce: ZFRON),

Ma konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

3. Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Amortyzacja) lub konto zespołu 5 – odpisy te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów,

Ma konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”

oraz równolegle następuje zarachowanie przychodów do pozostałych przychodów operacyjnych

Wn konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” – nie są to przychody podlegające opodatkowaniu.


Podstawa prawna:


– ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.),
      
– ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
      
– ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).


Gazeta Podatkowa nr 36 (660) z dn. 2010.05.06, strona 10
Autor: Ewa KowalskaPomoc finansowa na zatrudnienie i rehabilitację niepełnosprawnych pracowników po zmianach ustawy i rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej oraz rozporządzenia w sprawie ZFRON
Szkolenia w Warszawie (14 maja 2010 r.), Łodzi (17 maja), Bydgoszczy (20 maja), Poznaniu (21 maja), Olsztynie (27 maja), Gdańsku (28 maja), Rzeszowie (8 czerwca), Krakowie (9 czerwca), Wrocławiu (15 czerwca), Katowicach (16 czerwca)
zobacz więcej »

dodano: 2010-05-07 08:33Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.