.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Pracodawcy nieuprawnieni do wypłaty swoim pracownikom świadczeń chorobowych z funduszu ubezpieczeń społecznych, muszą przekazywać płatność zasiłków do ZUS, w tym również za okres po ustaniu stosunku pracy. Organ rentowy natomiast ustala prawo do świadczenia oraz jego wysokość w oparciu o dokumenty dostarczone przez pracodawcę, w tym m.in. zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3. Formularz ten należy wypełnić ze szczególną starannością, gdyż błędne informacje mogą przyczynić się do powstania nadpłaty lub niedopłaty zasiłku.

Wypełniając zaświadczenie ZUS Z-3 w tabeli w pkt 10 należy podać odpowiednio:


1. Wynagrodzenie za okres poprzedzający chorobę

Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 (lub pełnych) miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy czym uwzględnieniu podlega wynagrodzenie uzyskane u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy. Tak wynika z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Natomiast w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Ma to jednak miejsce jedynie wówczas, gdy zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach ją poprzedzających (art. 40 ustawy zasiłkowej).


2. Dokładny harmonogram czasu pracy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się dzieląc wynagrodzenie osiągnięte przez pracownika przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało uzyskane (art. 38 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli pracownik w okresie odpowiednio 12 lub pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

– wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy,
      
– przyjmuje się, po uzupełnieniu do pełnego miesiąca, wynagrodzenie z miesięcy, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy,
      
– przyjmuje się wynagrodzenie za wszystkie miesiące po uzupełnieniu do pełnego miesiąca, jeżeli ubezpieczony w każdym miesiącu wykonywał pracę przez mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy.

Aby ZUS mógł określić czy dany miesiąc zostanie uwzględniony przy naliczaniu wysokości świadczenia, pracodawca powinien zatem podać wynagrodzenie za wszystkie miesiące, ze wskazaniem dokładnego harmonogramu czasu pracy oraz przyczyny nieobecności w pracy.

UWAGA!
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy traktuje się na równi z wynagrodzeniem za pracę.


3. Kwoty niepomniejszone o potrącone składki

Definicja wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia chorobowego została określona w art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej. Jest to zatem przychód pracownika, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.

Wypełniając druk ZUS Z-3 pracodawca powinien jednak podać wynagrodzenie bez zmniejszania go o potrącone składki. Pomniejszenia tego dokona bowiem sam ZUS, w oparciu o wpisany w tabeli procent potrąconych składek.

Przy czym, jeżeli w miesiącu, z którego wynagrodzenie jest uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, przychód pracownika przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, należy obliczyć średni wskaźnik potrąconej pracownikowi za ten miesiąc składki na ubezpieczenia społeczne według następującego wzoru:


kwota potrąconej składki x 100 / rzychód stanowiący podstawę wymiaru składek


4. Nie zawsze wszystkie składniki wynagrodzenia

W tabelach na druku ZUS Z-3 wpisuje się wyłącznie składniki wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku, od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie chorobowe. Nie należy zatem podawać składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo (wypłacanych) za okres pobierania zasiłku. Trzeba je jednak wykazać wówczas, gdy pracownik wystąpi o zasiłek za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Ponadto składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego tylko do tego terminu (art. 41 ust. 2 i 3 ustawy zasiłkowej). Dlatego też w tabelach nie należy podawać składników przyznanych do określonego terminu, jeśli zasiłek przysługuje za okres po jego upływie. Jeżeli okres, do którego składnik jest przyznany nie upłynął przed rozpoczęciem niezdolności do pracy, należy podać (w pkt 14 formularza) datę, do której składnik przysługuje, oraz jego kwotę.


5. Wynagrodzenie stałe w kwocie określonej w umowie o pracę

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze lub inne składniki miesięczne w stałej wysokości, w rubryce 6 tabeli należy podać je w pełnej kwocie określonej w umowie o pracę lub innym akcie nawiązującym stosunek pracy.


6. Wynagrodzenie zmienne bez uzupełnienia

W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie (lub niektóre jego składniki) zmienne, należy podać odpowiednio:

– w rubryce 7 tabeli – kwotę wypłaconego wynagrodzenia zasadniczego i innych składników pomniejszanych proporcjonalnie za okres pobierania zasiłku – zostaną one uwzględnione w podstawie wymiaru świadczenia po uprzednim uzupełnieniu przez ZUS do pełnego miesiąca,
      
– w rubryce 8 tabeli – składniki wynagrodzenia, które są zmniejszane za okres pobierania zasiłku w inny sposób niż proporcjonalnie – w podstawie wymiaru zasiłku zostaną uwzględniane w kwocie faktycznie wypłaconej (bez uzupełniania).


Przykładowo wypełniony druk ZUS Z-3
Gazeta Podatkowa nr 84 (708) z dn. 2010.10.21, strona 9
Autor: Bożena Dziuba


dodano: 2010-10-21 08:34Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.